()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Flere kvinner har fått lang reisevei til fødeavdeling, og risikoen for komplikasjoner hos mor har økt.

  Risiko for ikke-planlagt fødsel utenfor institusjon og reiseavstand til fødeinstitusjoner. Fylkene er gruppert i fire ulike…
  Risiko for ikke-planlagt fødsel utenfor institusjon og reiseavstand til fødeinstitusjoner. Fylkene er gruppert i fire ulike risikokategorier basert på perioden 2004 – 09. Fargeskalaen viser andel kvinner som bodde utenfor entimessonen i hvert fylke (%) per 1.1. 2010 (data fra Medisinsk fødselsregister og Statistisk sentralbyrå, kombinert med data fra Norsk vegdatabank) (1)

  Tilgjengelighet til fødeinstitusjon er én av flere viktige faktorer i god fødselsomsorg. Vi har nylig publisert en studie der sentraliseringen av norske fødeavdelinger beskrives (1). Den bygger på innbyggerdata fra Statistisk sentralbyrå for 2000 og 2010 og på fødselsdata fra Medisinsk fødselsregister for perioden 1979 – 2009.

  Andelen kvinner i fertil alder som bodde mer enn 1 – 2 timer fra føde- eller akuttinstitusjon økte i alle regioner fra 2000 til 2010, med Møre og Romsdal som unntak. Økningen var størst i helseregionene Øst, Sør og Vest, mens helseregionene Vest, Midt-Norge og Nord hadde høyest andel kvinner bosatt langt fra fødeinstitusjon.

  Risikoen for ikke-planlagt fødsel utenfor institusjon er økt i alle fylker de siste 30 årene og ble doblet på landsbasis. Det var økende geografisk ulikhet, med høyest risiko i fylker med lengst reiseavstand. Mors risiko for alvorlige komplikasjoner økte fra 1,7 % til 2,2 % fra 2000 til 2009 (oddsratio 1,4; 95 % KI 1,2 – 1,5), og i 2009 var det signifikante regionale forskjeller.

  Studien viste ikke gevinst av sentraliseringen av fødselsomsorgen i form av redusert risiko for alvorlige komplikasjoner hos mor, slik man kunne forvente. Flere studier, der også barnets helse må tas med, er nødvendig. Økende geografiske forskjeller krever bedre kunnskap om fordelingen av nytte og ulemper ved sentralisering av fødselsomsorgen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media