Ville Robin Hood rømt fra geriatrisk?

Emner:
 • aldring
 • autonomi
 • behandling
 • geriatri
 • Robin Hood

"The Passing of Robin Hood" av N.C. Wyeth

England er geriatriens opprinnelsesland. I forbindelse med overlegepermisjon høsten 2013 ønsket jeg å hospitere på den geriatriske seksjonen på Nottingham University Hospital, Queens Medical Centre (QMC). Dette er et viktig geriatrisk fagmiljø både nasjonalt og internasjonalt. Min forespørsel ble umiddelbart besvart positivt av ledelsen og jeg fikk oppleve stor kollegial gjestfrihet og raushet.Nottingham University Hospital (NUH)

er en felles organisasjon for alle offentlige sykehustjenester i Nottingham fordelt på to sykehus som samarbeider. NUH har ansvar for en befolkning på ca. 650 000 mennesker. Det er tilsammen ca. 1700 senger, hvor av hele 196 senger er geriatriske, fordelt på åtte sengeposter. Det er ansatt ca. 17 overleger i geriatri ved NUH. Utdanningsstillingene er populære.

Geriaterenes arbeidsområder

Frailty (skrøpelighet) er en sårbar tilstand som hurtig fører til funksjonstap ved akutt sykdom. Derfor er det behov for rask utredning og behandling. Ofte kreves geriatrisk spesialkompetanse. Geriatere har som en hovedoppgave å identifisere og diagnostisere problemstillinger i den skrøpelig pasientgruppen. Geriateren må påpeke hovedproblemene som skal følges opp men også bidra til å unngå overbehandling og unødig bruk av helsetjenester.Alle spesialister i geriatri i NUH er knyttet til en geriatrisk sengepost på sykehuset, men har polikliniske eller eksterne, mer spesialiserte tilleggsoppgaver innenfor sykehuset eller i kommunen. All geriatrisk utredning og behandling er i tråd med bred, tverrfaglig geriatrisk utredning (CGA= Comprehensive Geriatric Assessment).

 • Geriatriske sengeposter. Hver sengepost består av 28 senger som er delt opp i åpne tun med 6 pasienter i hvert. Enerom brukes hovedsakelig til smitteisolasjon og døende pasienter. Jeg opplevde sengepostene som noe urolige og med mange lyder, og pasientene kunne følge med på personalets bevegelser og samtaler. Sengeforheng var imidlertid flittig i bruk for visuell skjerming.
 • Medical and Mental Health Unit. Nyopprettet sengepost for demente og/eller forvirrede pasienter med behov for somatisk utredning og behandling. Det er gjort mange tilrettelegginger som er til beste for forvirrede pasienter: Lyse rom, gode farger, minst mulig lyder, ingen TV eller radio.
 • Medisinsk akuttpost. Alle medisinske pasienter som ikke har behov for intensiv behandling blir først lagt inn på medisinsk akuttpost for avklaring før enten hjemreis eller videre innleggelse på spesialisert sengepost. Avdelingssykepleier bruker ISAR (Identification of Seniors At Risk). Dette er en enkel screeningtest utviklet på St.Mary`s Research Centre i Canada for identifisering av skrøpelige eldre/geriatriske pasienter ved akutte innleggelser på sykehus (1).  En geriater går på daglig visitt på disse ISAR-selekterte pasientene for å bidra til den medisinske vurderingen.
 • Fokusert ortogeriatri. Alle hoftebruddspasienter over 65 år får geriatrisk vurdering. Det er nå et nasjonalt krav fra NHS om at en geriater skal tilse denne pasientgruppen innen 32 timer, og dette må dokumenteres med klokkeslett i journalen. Dersom dette ikke skjer, får ikke ortopedisk seksjon betalt! (2) Det gjennomføres en undersøkelse blant personalet der det allerede var innført ortogeriatriske sengetun, og den gir tydelige signaler om økt tilfredsshet blant personalet med hensyn på pleiekvalitet. Både dødelighet og liggetid i denne pasientgruppen på QMC er redusert etter oppstart av ortogeriatri.
 • Målrettet områdegeriatri. Jeg fikk være med på flere hjemmebesøk hos pasienter med sammensatte problemstillinger. Disse hjemmebesøkene ble deretter ofte fulgt opp av målrettede undersøkelser på sykehuset og målrettede tiltak i kommunehelsetjenesten. Områdegeriatri har som mål å bygge broer mellom fastlegen, kommunehelsetjenesten og sykehuset. All områdegeriatrisk virksomhet er av tverrfaglig karakter, enten sammen med sykehusets, institusjonens eller hjemmebaserte tjenester sine fysioterapi- og ergoterapi-ressurser ut fra hva som ligger best til rette. Områdegeriatri har ikke ført til økte utgifter i NHS.
 • Systematisk kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet. Sykehuset har utarbeidet en praktisk Adult Rist Assessment Booklet som inneholder screeningverktøy for risikovurdering og oppfølging av MRSA, mobilitet, trykksår og diabetes-sår, ernæring, kognitiv funksjon og delir, fallfare, medikamenter, skrøpelighet/frailty, i.v.-katetere og urinkatetere. Pasienter med forvirring og demens blir fortløpende kartlagt med henblikk på Capacity Assessment (vurdering av samtykkekompetanse).
 • Fall-fokus på alle avdelinger. Lave senger. Lave senger til selekterte pasienter, antisklisokker, cohortobservasjon av pasienter med fallfare, gjennomtenkning av toalettrutiner og kontinenspleie. Etter innføring av lave senger på ca. 1/3 av sengene på alle geriatriske sengeposter er hoftebrudd/fallskader betydelig redusert, angitt til 35 % siste år på QMC. Det var også spesialiserte kvalitetsråd for fall for hele sykehuset.
 • SCOPES (Systematic Care of Older People in Elective Surgery) . Edmonton Frail Scale. Målrettet, preoperativ vurdering av selekterte gamle pasienter som skal til større kirurgi er en arbeidsmetode i vekst. Rene alderskriterier fører til unødig ressursbruk på grunn av at mange gamle er friske og robuste. SCOPES legges nå inn som satsningsområde for geriatri i Storbrittania. Pasienter over 70 år med operasjonsindikasjon for protesekirurgi screenes med Edmonton Frail Scale (EFS) (3, 4). Denne enkle screeningmetoden, som ikke krever geriatrisk spesialkompetanse, kan bidra til å avdekke den pasientgruppen som har økt sannsynlighet for å få komplikasjoner ved større kirurgi.

Avsluttende betraktninger

Det er alltid forfriskende å se utover egne grenser, og oppholdet i Nottingham gav meg optimisme med henblikk på geriatriens utviklingsmuligheter også i Norge. Geriatri må være et fag i stadig utvikling i tråd med samfunnsutviklingen og nye arbeidsfordelinger mellom sykehus og kommune. Målet må være å selektere ut de skrøpelige gamle pasientene for å gi riktig behandling til rett tid og på rett sted og med fokus på selvbestemmelse og verdighet. De friske gamle må heller ikke sykeliggjøres.

Les også

.

Litteraturliste

1. The ISAR TOOL: Identification of Seniors at Risk. Intitial Screening Questionnaire 2011/02,http://stmarysresearch.ca/en/publications_and_tools/clinical_tools/isar-seisar

30.11.2013)

2. National Hip Fracture Database (NHFD), Patients Pathway. http://www.nhfd.co.uk/20/hipfractureR.nsf/resourceDisplay?openform

3. Rolfson et al. "Validity and reliability of the Edmonton Frail Scale." Age and Ageing 35(5) (September 2006): 526-529, table 1. Norsk oversettelse av Edmonton Frail Scale er lagt inn på Norsk Geriatrisk Forening sin hjemmeside under "skjema".

4. A. Gordon et al. "Evaluating the Edmonton Frail Scale as a screening tool for postoperative complications in older patients undergoing elective hip and knee surgery". 7th congress of the EUGMS/European Geriatric Medicine 25 (2011): S1-S23, S22 CO-060.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media