Er tilhørighet en kvalifikasjon?

Tags:
  • turnslege
  • turnus
  • turnusordning

I den nye turnusordningen har mange sykehus prioritert søkere med lokal tilhørighet. Gode og likeverdige helsetjenester er viktigere enn kvalifiseringsprinsippet og i valget mellom turnuslegenes og pasientenes rettigheter bør pasientene få komme først, mener Gry Omland.

Dagens Medisin har satt fokus på kriteriene som brukes for utvelgelse av turnusleger. Distriktene har i stor grad vektlagt lokal tilhørighet. Turnusplasser er et knapphetsgode. I likhet med mange andre, har jeg ikke tilhørighet til noen av sykehusene som rekrutterer i første pulje, og jeg reagerte på hvordan distriktene hadde besatt turnusstillingene.Reaksjonene uteble heller ikke fra Legeforeningen: Yngre legers forening fastslår at lokal tilhørighet ikke er en kvalifikasjon. Norsk medisinstudentforening viser til kvalifikasjonsprinsippet, og oppfordrer de som føler seg forbigått om å kreve innsyn i søkerlistene.

Lokal tilhørighet har betydning

Helse Finnmark argumenterer med at lokal tilhørighet øker sannsynligheten for at man blir i fylket etter turnus. Motargumentet er alle de som har blitt værende i distrikt etter et uheldig trekningsnummer. En undersøkelse viser at sannsynligheten for å bli, er mye større for de som har lokal tilhørighet før turnus, sammenlignet med de som mangler lokal tilhørighet. Etter turnus i Finnmark, tok 34,5 % av de som hadde bakgrunn fra Sør-Norge jobb i fylket. Tilsvarende tall for de som hadde bakgrunn fra Nord-Norge før turnus, var 88,6 %. (1). Tvilen melder seg; Setter vi egne interesser over pasientenes?Dette handler gode og likeverdige helsetjenester. Det handler om å gjøre det man kan for å sikre kontinuitet og stabil legedekning. Selvsagt er kontinuitet viktig. De færreste av oss vil like å få ny fastlege flere ganger i året, men de som trenger fastlegen mest bærer den største byrden. Pasienter som kunne ha blitt undersøkt lokalt må reise langt, fordi at sykehuset mangler spesialister. Det holder ikke å si at distriktene må sørge for gode arbeidsvilkår, slik at leger ønsker å bli. De har nemlig det allerede; Finnmark i form av lavere skatter, nedskrivning av studielån, billigere strøm, ekstra ferie, permisjonsordninger og så videre. Distriktene vet hva som virker på fremtidig rekruttering, spørsmålet er om de skal få lov til å bruke den kunnskapen til å gi pasientene sine best mulig helsetilbud.

Hvem sine interesser skal ha prioritet?

Norsk medisinstudentforening og Yngre legers forening har et samfunnsansvar, men hvordan berøres samfunnsansvaret når våre interesser og pasientenes interesser er på kollisjonskurs? Kanskje står det her om så viktige verdier at vi må sette våre egne interesser til side? Norsk Medisinstudentforening har sitt landsmøte nå til helgen, hvor kriterier for ansettelse av turnusleger skal debatteres.Stillingene som lyses ut i første pulje, er definert som rekrutteringssvake, og her mener jeg lokal tilhørighet bør kunne aksepteres som kriterium.

Litteratur

1)     Straume K, Shaw DMP.  Internship at the ends of the earth - a way to recruite physicians? Rural and Remote Health 10: 1366. 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media