Søkte hjem og fikk plass

Stein Runar Østigaard Om forfatteren
Artikkel

Gunhild Nistad er blant de første legene som har fått sin turnustjeneste i den nye ordningen for tildeling av turnusstillinger. Hun satset på praksis i hjemtraktene og fikk turnusplass ved Sykehuset Østfold i Fredrikstad.

Gunhild Nistad fikk praksis i hjemtraktene og er nå ferdig med første del av turnustjenesten. Foto Stein Runar Østigaard

Den nye ordningen for opptak til turnustjeneste gjelder alle som søkte turnusstillinger våren 2013, med oppstart fra 1. september samme år.

Turnuslegene som fikk turnusplass høsten 2013 har nylig gjennomført første del av turnustjenesten. Gunhild Nistad fikk sin første praksis på kirurgisk sengepost og er nå i gang med en ny runde ved ortopedisk avdeling. Hun forteller det var mye usikkerhet både for henne og hennes medstudenter i overgangsfasen våren 2013, men hun synes det har gått seg til etter hvert. Det var særlig ventetiden for å få plass som skapte mye usikkerhet.

Forvaltes av Helsedirektoratet

Den nye ordningen innebærer at man ikke lenger har noen rett på turnustjeneste gjennom loddtrekning, men at man nå blir ansatt i en turnuslegestilling etter å ha sendt søknad med en påfølgende ansettelsesprosess. Stillingene lyses i en webportal. Når man ansettes i et sykehus er det samtidig klart i hvilket område man skal gjennomføre det halve året i kommunehelsetjenesten. Ordningen forvaltes av Helsedirektoratet. Det er den enkelte arbeidsgiver som håndterer søknadene, tilbyr stillinger og foretar ansettelser. Arbeidsgiverne har derfor også ansvaret for å kontrollere kvalifikasjonene til den enkelte kandidat. De som allerede var i turnustjeneste ved innføringen av den nye ordningen, eller hadde rettigheter til gjennomføringen av turnustjenesten etter «gammel ordning», fullfører etter det gamle regelverket.

Turnusstilling er ikke lenger obligatorisk for å få autorisasjon, men den er den første obligatoriske delen av legers spesialistutdanning. Innholdet i selve turnustjenesten er uendret.

To puljer

Rundt 950 stillinger lyses ut årlig i to puljer. Først utlyses rekrutteringssvake stillinger i første pulje, deretter de resterende stillingene. Det ble i 2013 lyst ut 96 stillinger i første pulje og 359 i andre. Om man søker og får en stilling i pulje 1, er det ikke mulig å søke i pulje 2. Til sammen ble det sendt 19 965 søknader til stillingene i begge puljene, så i gjennomsnitt har hver søker sendt inn ca. 21 søknader. Høsten 2013 publiserte Helsedirektoratet en oppsummering av erfaringene fra første søknadsrunde. (Se faktaramme).

Erfaringene viste blant annet at den nye ordningen har resultert i 200 færre søknader enn tidligere. Gunhild søkte på ti stillinger i andre pulje.

– Jeg tok sjansen på å vente siden jeg ønsket å komme hit, men det hadde nok vært tryggere å søke i første pulje også, sier hun. Hun tror den lokale tilhørigheten kan ha hjulpet henne da hun fikk stillingen i Fredrikstad. Selv om hun fikk plass på et sykehus i nærheten tror hun det er vel så viktig å kunne vise til arbeidserfaring. Det er vanskelig å skille seg ut når det er mange søkere med samme utdanning.

Mer transparent

Det var nødvendig å innføre en ny turnusordning da ordningen ikke lenger var bærekraftig. Dette skyldtes bl.a. store utfordringer knyttet til kapasitet. Legeforeningen har vært, og er, positive til den nye turnusordningen. Foreningen har imidlertid påpekt at det er nødvendig med justeringer før ordningen fungerer tilfredsstillende. Legeforeningen har høsten 2013 hatt møter med Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet der konkrete forslag til virkemidler for å gjøre ordningen bedre har vært fremlagt og diskutert.

Legeforeningen har påpekt behovet for flere stillinger. Foreningen har også anbefalt at tidsfrister for søknader legges tidligere i halvåret slik at man unngår kollisjoner med eksamener. Det må foreligge klare og forutsigbare kriterier for utvelgelse til stillinger og transparente ansettelsesprosesser ved alle helseforetakene.

Gunhild har noen råd til de som kommer etter, og som nå skal sende søknader: Det er viktig med erfaring. Husk å være på og vis interesse for stedet der du ønsker plass.

Fakta om ny ordning

Det ble utlyst 455 turnusstillinger fordelt på 60 annonser fra 21 helseforetak. Totalt var det 958 unike søkere – 550 kvinner og 408 menn. Det totale antallet søknader som ble mottatt var 19 965; 4 874 i første pulje og 15 091 i andre. Gjennomsnittsalder på søkerne var 28 år.

Nasjonalitet

804 søkere hadde norsk statsborgerskap. De øvrige var fordelt på 43 ulike nasjonaliteter. 90 av søkerne var fra 13 ulike nasjoner innen for EU/EØS-området, og 64 søkere kom utenfra dette området. Disse var fordelt på 30 ulike nasjonaliteter. I prosent betyr det at 84 % av søkerne er norske statsborgere, 9 % er fra EU/EØS-land og 7 % utenfor EU/EØS.

Utdanningssted

Søkerne hadde sin utdanning fra 42 forskjellige land, 422 (44 %) var utdannet i Norge. Av de øvrige hadde 473 (49 %) sin utdanning fra 17 forskjellige land i EU/EØS-området. 381 av disse var norske statsborgere. 63 søkere (7 %) var utdannet fra 24 forskjellige land utenfor EU/EØS. Av de 422 som er utdannet i Norge er 409 norske statsborgere.

Ansettelser

455 turnusleger ble fordelt på de to puljene. 96 i første pulje og 359 i andre. Av de 503 søkerne som ikke ble tilsatt i en turnusstilling er 364 norske statsborgere. Kjønnsfordelingen for de ansatte er 272 kvinner og 183 menn. Aldersgjennomsnittet for de som er ansatt er 27 år (1).

Litteratur

1. Ny turnusordning for leger – status for første søknadsrunde, våren 2013. Helsedirektoratet. Oslo: Helsedirektoratet, 2013

Anbefalte artikler