Dårlig tittel – dårlig manus?

Petter Gjersvik, Pål Gulbrandsen, Erlend T. Aasheim, Magne Nylenna Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Haakon B. Benestad
Om forfatteren

Petter Gjersvik og medarbeidere har i en artikkel, «Dårlig tittel - dårlig manus?» i nr. 23/24 påvist at det er en positiv sammenheng mellom tittelens og manusets kvalitet - dårlig tittel øker sannsynligheten for refusjon pga. dårlig kvalitet.

Forfatterne utarbeidet kriterier for dårlige, middels gode og gode titler. Primære utfallsmål var refusjonsrater og oddsratio for refusjon av manus med dårlig og middels god tittel versus de med god tittel.

Forfatterne skriver «Alle manuskripter som sendes inn til et vitenskapelig tidsskrift for publisering, blir først vurdert av redaksjonen før de sendes ut for ekstern fagvurdering. Denne vurderingen vil i stor grad være basert på manuskriptets tittel og sammendrag.» Dette betyr rimeligvis at noen artikler refuseres allerede etter redaksjonell gjennomgang, ellers ville det neppe ha noen hensikt å vurdere artiklene før referee’ene gjør det. Og tittelkvaliteten (X) er altså med på å bestemme refusjonsandelen (Y). Siden redaksjonen i fortsettelsen, i den endelige avgjørelsen, legger så stor vekt på X for eventuell refusjon (Y), vil sannsynligheten for å refusere en artikkel være avhengig av X. Derfor er X og Y ikke uavhengige av hverandre, og a priori kan vi forvente en positiv sammenheng mellom X og Y.

Det hadde vært bedre om kvaliteten på manus (X) hadde vært vurdert uavhengig av tittelen, men det hadde trolig betydd såpass mye ekstra arbeid at det neppe var bryet verdt for å komme frem til en forventet konklusjon.

Forfatterne lar «konklusivt utsagn» i tittelen virke negativt på vurderingen av dens kvalitet. Ikke alle vil være enig i en slik vurdering. I siste nummer av tidsskriftet Nature i 2013 finner vi i tittellisten over «Analyses, articles and letters» 17 konklusive titler, men bare én, muligens to, som ikke er konklusive.

 

Petter Gjersvik
Om forfatteren

Vi setter stor pris på at vår studie om manustitler vekker interesse hos erfarne forskere.

Det er riktig at noen manuskripter blir refusert av redaksjonen uten ekstern fagvurdering, men det er ikke riktig, slik Benestad & Laake skriver, at redaksjonen i den endelige avgjørelsen om et manuskript legger stor vekt på tittelens kvalitet. Tvert imot understreket vi at et manuskript aldri blir refusert på grunn av en dårlig tittel (1). Alle refusjoner er basert på en vurdering av manuskriptets kvalitet - med eller uten ekstern fagvurdering.

Titlene i studien ble kvalitetsvurdert av to personer med lang redaksjonell erfaring og som sluttet som redaktører i Tidsskriftet i 2002. Disse deltok altså ikke i den redaksjonelle eller faglige vurderingen av manuskriptene og hadde ingen innflytelse på redaksjonens beslutning om å godkjenne eller refusere et manuskript. Manuskvalitet ble målt som godkjenning eller refusjon - uavhengig av tittel, tittelkvalitet og tittelvurdering, altså nettopp slik Benestad & Laake anbefaler.

Bruk av konklusive titler i vitenskapelige artikler, dvs. titler som angir studiens konklusjon eller hovedfunn, er omdiskutert (2-4). Slike titler gir inntrykk av en generaliserbarhet av funnene som det sjelden er dekning for (5). Tidsskriftet aksepterer vanligvis ikke konklusive titler (6). Her er vi på linje med svært mange medisinsk-vitenskapelige tidsskrifter, bl.a. New England Journal of Medicine, Annals of Internal Medicine og BMJ (7). Bruken av konklusive titler, ofte omtalt som deklarative eller informative, synes imidlertid å være økende, særlig innen medisinske basalfag og laboratoriefag. Vi mener at en konklusiv tittel kan være aktuelt for meningsbærende artikler, slik som leserinnlegg, kommentarartikler, kronikker og lederartikler, og i nyhetsoppslag. I vår studie ble for øvrig de fleste konklusive titler klassifisert som middels gode.

Petter Gjersvik
petter.gjersvik@medisin.uio.no
Pål Gulbrandsen
Erlend T. Aasheim
Magne Nylenna

Litteratur
1. Gjersvik P, Gulbrandsen P, Aasheim ET et al. Dårlig tittel - dårlig manus? Tidsskr Nor Legeforen 2013;133:2475-7.
2. Goodman NW. Survey of active verbs in the titles of clinical trial reports. BMJ 2000;320;914-5.
3. Langdon-Neuner E. Titles in medical articles: What do we know about them? The Write Stuff 2007;16:158-60.
4. Mendelsohn DC. Declarative titles for journal articles: for better or worse? Nephrology News 27.4.2011 http://www.nephrologynews.com/articles/declarative-titles-for-journal-articles-for-better-or-for-worse (10.1.2014)
5. Ioannidis JPA. Why most published research findings are false. PLoS Medicine 2005;8:e124.
6. Gjersvik P. Dette er en god tittel. Tidsskr Nor Legeforen 2013;133:129.
7. Smith R. Informative titles in the BMJ. BMJ 2000;320:915.