Legestudenter kritiske til legeassistert selvmord

En av tre mener imidlertid sistnevnte bør legaliseres ved dødelig sykdom. Det viser en studie publisert i Tidsskriftet. 531 medisinstudenter har svart på en spørreskjemaundersøkelse, der hovedspørsmålet lød: ”I Nederland er eutanasi og legeassistert selvmord tillatt ved somatisk og psykiatrisk sykdom med uutholdelig lidelse uten utsikt til forbedring. Ta stilling til følgende påstander angående Norge”.

- Spørsmålet er viktig fordi en eventuell lovfesting av disse praksisene vil gi legene en helt ny rolle, skriver Magnus Andreas Nordstrand og medarbeidere.

Et mindretall sier ja
Resultatene viser at kun et mindretall mener eutanasi og legeassistert selvmord bør bli lov. Legalisering av sistnevnte ved dødelig sykdom hadde størst tilslutning (31 %), mens nesten like mange var usikre (28 %). Få støttet legalisering ved andre tilstander (opptil 7 %).

Sammenliknet med funn i befolkningsundersøkelser er en betydelig lavere andel av medisinstudentene for legalisering, og kvinnelige studenter er mindre aksepterende enn menn.

Et nytt og interessant funn er at verken religiøs tilhørighet eller religionens viktighet representerer tydelige skillelinjer mellom tilhengere og motstandere av legalisering.

Forbudt i Norge
Eutanasi ble i undersøkelsen definert som ‘en leges intenderte (tilsiktede) drap på en person ved å injisere medikamenter, på personens frivillige og kompetente forespørsel’, og legeassistert selvmord som ‘en leges intenderte hjelp til en person i dennes selvmord, ved å skaffe til veie medikamenter som personen kan innta selv, på personens frivillige og kompetente forespørsel’. Begge definisjonene er i tråd med det som nå er internasjonal standard.  
I Norge er både eutanasi og legeassistert selvmord forbudt i straffeloven, jf. §§ 235 og 236, mens det i Nederland, Belgia og Luxembourg finnes egne lover som gir leger rett til å utføre begge deler. I USA er legeassistert selvmord tillatt i fire delstater, mens det i Sveits ikke er noe forbud mot assistert selvmord, heller ikke dersom det er utført av lekfolk.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media