Influensavaksine – til hvem?

Bjørn Haneberg, Svenn-Erik Mamelund, Siri Mjaaland Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Camilla Stoltenberg
Om forfatteren

Haneberg, Mamelund og Mjaaland tar i sin kronikk opp viktige aspekter ved de rådene som gis om bruk av influensavaksiner. Influensa kan ha alvorlige konsekvenser hos pasienter som på forhånd har svekket allmenntilstand. Det gjelder spesielt for pasienter med hjerte- og karsykdom, kronisk lungesykdom og en del andre alvorlige tilstander. En sjelden gang blir også friske personer alvorlig syk av influensasmitte. Kronikkforfatterne peker på at arbeidet med å øke vaksinasjonsdekningen for risikogruppene bør intensiveres, et synspunkt vi støtter fullt ut.

Alle fastleger i Norge har mottatt en spørreundersøkelse fra Folkehelseinstituttet våren 2013. Hensikten er å kartlegge fastlegers kunnskap om og holdninger til influensavaksinasjon. Vi håper at resultatene herfra kan hjelpe oss videre i arbeidet med å øke vaksinasjonsdekningen for dem som trenger denne beskyttelsen.

Deretter sier kronikkforfatterne at vi trenger en diskusjon om hvorvidt vi skal anbefale vaksinasjon til helsepersonell. Vi mener at det er fornuftig å anbefale vaksinering for denne gruppen. Det er helsepersonell som er i kontakt med de dårligste pasientene, og det er viktig at man gjør det man kan for å hindre smitteoverføring. Under en influensaepidemi er det også viktig at ikke for mange av de ansatte i helsevesenet er sengeliggende på grunn av influensa. Vår anbefaling her er i tråd med rådene fra Verdens helseorganisasjon, og i tråd med praksis i mange andre land.

Vi anbefaler ikke influensavaksinasjon til friske barn og friske voksne under 65 år. Forfatterne peker på noen interessante observasjoner som taler for at friske personer bør gjennomleve influensasykdom for å oppnå sterkere cellulær immunitet, og dermed være bedre beskyttet mot senere influensasykdom. Dette kan være riktig, men det er uavklart foreløpig om det skal legges til grunn for vaksineråd. Det er nødvendig med mer forskning. Vi synes ikke argumentet nå er sterkt nok når det avveies mot gevinstene ved vaksinering av helsepersonell. Dette er en spennende debatt som bør føres videre. Den omfatter både en diskusjon av grunnleggende immunologiske forhold og av de befolkningsundersøkelsene som belyser spørsmålene.

Siri Helene Hauge, lege

siri.helene.hauge@fhi.no

Avdeling for infeksjonsovervåkning

Marianne A. Riise Bergsaker, overlege

marianne.bergsaker@fhi.no

Avdeling for vaksine

Hanne Nøkleby, divisjonsdirektør

hanne.nokleby@fhi.no

Divisjon for smittevern

Per Magnus, strategisk rådgiver

per.magnus@fhi.no

Direktørens stab

Camilla Stoltenberg, direktør

camilla.stoltenberg@fhi.no

Folkehelseinstituttet

Postboks 4404 Nydalen

0403 Oslo

Viggo Johan Estensen
Om forfatteren

Forfatterne tar opp en svært viktig helse-/helsepolitisk sak. Dette dreier seg om å ta beslutninger som kan medføre store konsekvenser. Derfor virker det betryggende at ulike rapporter fra flere verdensdeler leses grundig, dette for å gi lærdom til de norske helsemyndigheter. Jeg registrerer at forfatterne avslutningsvis presiserer at deres artikkel nødvendigvis ikke er representativ for Folkehelseinsituttets syn. Det er klokt. FHI sin respons kom raskt her, og det var ikke uventet. Derfor henleder jeg til den falske "svineinfluensapandemien" i 2009, og håndteringen av den. I Dagens Medisin har jeg tidligere polemisert med dr. Preben Aavitsland, som kjent jobber han ikke lengre der. Jeg har også etterlyst evalueringen fra den gang, men jeg har ikke funnet de svar jeg ba om. Politikere lovde å se på evt. bånd mellom det aktuelle legemiddelfirma som den gang produserte vaksinen, en vaksine som ikke var godt nok utprøvd, som viste seg å gi en rekke bivirkinger og senskader og i tillegg var svært kostbar. Min tillit til FHI er til de grader svekket etter dette. Men noe svar venter jeg aldri å få. Jeg ønsker ikke å avspore diskusjonen her, men heller minne om det som skjedde. Derfor håper jeg at man har lært av sine feil, og at en vaksine mot en influensaepidemi-/"pandemi" denne gangen, og i ettertid er basert på medisinske fakta, ikke synsing og hastverksarbeid. Jeg vet at jeg bruker hårde ord, men fra en fastleges ståsted var det slik jeg oppfattet det. Kanskje FHI har lært av sine feil? Jeg takker forfatterne for en svært viktig og interessant kronikk.