Arbeid etter fylte 67 år og pensjon

Leif E. Wille Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Lars Boge
Om forfatteren

KLP administrerer Pensjonsordningen for sykehusleger med flere. Partene i arbeidslivet og Stortinget setter premissene for den enkelte pensjonistens pensjon.

Leif E. Wille peker på en kjent effekt av vedtatte og effektuerte endringer i alderspensjonen. Han fratrådte sin stilling og tok ut tjenestepensjon. Han konstaterer at han mottar lavere tjenestepensjon etter at han arbeidet i et femmåneders engasjement.

KLP bekrefter at resultatet er i samsvar med gjeldende regelverk. Vi er ikke i tvil om at de beløp Wille opplyser som tapt pensjon for ham, stemmer. Artikkelen gir inntrykk av at KLP har ansvaret for dette resultatet. Slik er det ikke. Partene i arbeidslivet har tilpasset vedtektene for Pensjonsordningen for sykehusleger og andre offentlige tjenestepensjonsordninger de endringer som er gjort i folketrygden og i Statens pensjonskasse.

Resultatet er en direkte følge av såkalt "levealdersjustering" av alderspensjon som gjelder fra 01.01.2011. Dette er et av de vesentligste nye elementene i tjenestepensjonsordningen for kullene som fyller 67 år etter 01.01.2011. Levealdersjustering er innført i folketrygden for alderspensjon for 1943-kullet og yngre. For offentlig tjenestepensjon er det også innført for de samme kull, men med virkning for 67-åringer og eldre.

Nettopp fødselsåret og alderen til pensjonisten er avgjørende for resultatet som beskrives i artikkelen hvis man er født i 1944 og skal ha levealdersjustering av pensjonen som 69-åring ved uttak av alderspensjon i 2013. Noe forenklet sagt er det slik etter fylte 68 år at jo eldre man er ved uttak av pensjon, desto lavere blir utbetalt pensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning.

Informasjon om konsekvenser av de valgene man tar, kan alltid bli bedre, og KLP arbeider kontinuerlig for å gi bedre service også på dette punktet. Da pensjonsreformen ble innført, åpnet denne opp for nye valgmuligheter og nye konsekvenser for våre pensjonister. Særlig gjelder dette for situasjoner som ble beskrevet i artikkelen til Wille.

Wille har derfor rett i det meste han sier i artikkelen om konsekvensen av de nye pensjonsreglene. Det er imidlertid tre punkter vi ønsker å korrigere:

- Det er ikke nok å tilhøre 1943-kullet for å unngå lavere pensjon. Man må også ha tatt ut sin alderspensjon fra folketrygden med virkning fra senest 01. januar 2011 for å gå klar av den skisserte effekten av nye regler.

- KLP informerer om effekten av reglene for levealdersjustering. Se eksempelvis KLP.no og papirbrosjyren vår om "Alderspensjon og AFP". Her ser man eksempel på at man kan tape pensjon på å stå i stilling i høy alder eller gjeninntre i arbeid som gir rett og plikt til medlemskap i tjenestepensjonsordning i høy alder.

- Effekten øker jo eldre man er ved uttak av alderspensjon, også etter fylte 70 år.

Pensjon er et stort og viktig tema som det er grunn til å diskutere nærmere. Nye regler har ikke gjort det enklere å beholde oversikten over slike konsekvenser som Wille peker på i sin artikkel. Det er videre viktig at effektene av nye regler kommer frem i lyset, og KLP ønsker åpenhet rundt dette.

For Kommunal Landspensjonskasse

Lars Boge

Leif E. Wille
Om forfatteren

KLP, ved juridisk konsulent Lars Boge, peker på at partene i arbeidslivet og Stortinget setter premissene for den enkeltes pensjon. De samme instanser ønsker at seniorene skal arbeide lengst mulig og ikke ta ut "tidligpensjon". Det er derfor merkelig at man kan leve med en slik ordning hvor arbeid utover forventet tid straffes med reduksjon og avkorting av pensjonen.

Etter min mening vil selskapene som KLP og Statens pensjonskasse spare betydelige beløp på ordningen, mens taperen er pensjonisten. Ved mitt engasjement i 5 mnd slipper KLP å betale min tjenestepensjon, de får 2 % av min lønnsinntekt, 13 % av min lønn fra Sykehuset Østfold - til sammen utgjør dette mer enn de 300 000 jeg antydet i mitt innlegg. Ikke nok med dette så har jeg fått vite av en kollega at forventet levetid er flere år høyere enn antydet, da jeg er ikke-røker og hører til sosialklasse 1 (det må være før pensjonisttiden!).

Summa summarum - vi må legge et politisk press på vår nye regjering slik at disse urimelighetene opphører. Dette må også være en fanesak for Eldre Legers Forening - opphør av autorisasjon ved 75 er en viktig sak, men ikke glem økonomien!