Karantene – om mer enn sykdom

Erlend Hem Om forfatteren

Kommentarer

(3)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Kolbein A. Finsnes
Om forfatteren

Takk for interessant artikkel. Du skriver at opphavet til ordet "karantene" er det italienske "quaranta" som betyr tallet 40. Jeg har som tidligere utenlandsstudent en annen oppfatning. Karantenetiden for skip med mulig smitte om bord var 41 dager. Odet "karantene" skulle komme av det franske quarante-et-un, altså førti-en. Fransk var jo som kjent verdensspråk (og diplomatspråk) før engelsk overtok og uttrykk som PAN og MAYDAY i dagens maritime nødprosedyre har sin opprinnelse i “je suis en panne" og “m’aider".

Erlend Hem
Om forfatteren

Kolbein A. Finsnes og jeg kan fort bli enige om at «mayday» og «pan» kommer fra fransk. «Mayday», internasjonalt nødsignal fastsatt i 1948, er omdannet av m'aidez eller m'aider: “hjelp meg" (1, 2). «Pan pan» brukes når fartøy trenger assistanse, men ikke er i fare, og kommer fra panne: «svikt, stillstand» (3, 4).

Litt vanskeligere er det med «karantene». I enkelte ordbøker står det, slik Finsnes nevner, at opphavet er fransk (5). Men ifølge den autoritative Oxford English Dictionary er det «probably Italian». Ordet skal stamme fra en venetiansk dialekt: «quarentena» (6). Visstnok var det i Venezia man innførte de første karantenebestemmelser i kjølvannet av svartedauden.

Til å begynne med var isolasjonsperioden 30 dager, italiensk trentina. En av de første som brukte begrepet på engelsk, var dagbokforfatteren Samuel Pepys (1633-1703). Så sent som i 1660-årene skrev han om en karantene «for 30 days» (6).

Finsnes mener at det verken var 30 eller 40, men 41 dager som gjaldt. Jeg finner ikke belegg for det i noen av de kildene jeg har tilgang til.

Litteratur

1. Mayday. I: Noreng, H, red. Norsk riksmålsordbok. Bd. 6: hohenstaufer-å-y. Oslo: Kunnskapsforlaget, 1995: 1832.

2. Mayday. I: Oxford English Dictionary. 3. utg., 2001. www.oed.com/view/Entry/115299 (12.10.2013).

3. Pan. I: Oxford English Dictionary. 3. utg., 2005. www.oed.com/view/Entry/248131 (12.10.2013).

4. Vedlegg I. Signaler. FOR 2003-02-07 nr 252: Forskrift om lufttrafikkregler. www.lovdata.no/for/sf/sd/td-20030207-0252-012.html (12.10.2013).

5. Becker-Christensen C, red. Politikens nudansk ordbog med etymologi. 4. utg. København: Politiken, 2010: 708.

6. Quarantine. I: Oxford English Dictionary. 3. utg., 2007. www.oed.com/view/Entry/155959 (12.10.2013).

Kolbein Finsnes
Om forfatteren

Det kommer tydelig frem av Erlend Hem sine søk i forskjellige kilder at der finnes mer enn et “opphav" til ordets opprinnelse, alt etter hvilken tidsepoke og hvilket land man refererer til . Det er betegnende at Oxford English Dictionary bruker uttrykk som “probably italian".

Når det gjelder tiden man ble satt i karantene er som du skriver, varierende. Quarante-et-un (41 dager) er en mulighet uten at jeg har litteratur å vise til. Eksempelvis beskriver Fransk - Norsk ordbok fra Kunnskapsforlaget, quarantaine “omtrent førti" og omtaler ordets betydning innen smittevern - altså med rom for lokal tolkning hva angår karantenens varighet. (1)

Dette fremgår også i beskrivelsen av inspeksjonssystemet som etter hvert avløste isolasjonssystemet for vel 100 år siden der man la inkubasjonstiden for mulig sykdom til grunn for observasjonstidens varighet.(2)

Litteratur:

1: Fransk- Norsk ordbok. Kunnskapsforlaget 1976. Oslo/Gjøvik side 271.

ISBN 82-573-0068-3

2: Store Norske Leksikon. Kunnskapsforlaget 1981. Oslo. side 671

ISBN 82-573-0030-6