Overforbruk av PSA-test

Er det mange menn i din bekjentskapskrets som har fått prostatakreft? Det kan skyldes at det er blitt svært utbredt å ta en PSA-test hos fastlegen. Testen påviser imidlertid kreft hos svært mange menn som ikke ville fått plager fra sykdommen. Slik overdiagnostisering kan føre til unødig behandling og nedsatt livskvalitet.

Dødeligheten er den samme
Kreft i prostata er den nest hyppigste årsaken til kreftdød og den hyppigste kreftformen blant menn i Norge. Testing for prostataspesifikt antigen (PSA) i blod har økt betydelig i Norge fra 1999-2011, viser en studie publisert i Tidsskriftet. I 2011 tilsvarte antall prøver 45 % av alle menn over 40 år i Norge. Likevel har dødeligheten av prostatakreft bare vist en moderat nedgang over tid.

- Fastlegene ser ut til å ha vansker med å la være å etterkomme pasientenes ønsker om testing, og finner det vanskelig ikke å henvise videre ved forhøyede verdier, skriver Hans Johan Breidablik og medarbeidere.

PSA-screening anbefales ikke
Professor Anders Angelsen skriver på lederplass at mange menn vet at testen kan avsløre prostatakreft i et tidlig stadium.
- Langt færre er trolig klar over at økt testing fører til at flere får en kreftdiagnose – og en behandling som kan gi plagsomme bivirkninger – uten at det innebærer lavere dødelighet. Det gjør at PSA-screening hos friske menn ikke anbefales, verken av det internasjonale fagmiljøet eller av norske helsemyndigheter, sier Angelsen.

Tre av fire friske menn som testes risikerer å bli unødig bekymret. En svensk studie viste at av 1 000 svenske menn (50-64 år) som ble diagnostisert med prostatakreft som følge av PSA-screening, oppfylte hele 78 % kriteriene for lavrisiko prostatakreft.

Aktiv overvåking
Pasienter som skårer lavt på PSA-testen, og som dermed har lav risiko for at sykdommen forverrer seg, bør informeres om muligheten for «aktiv overvåking» som et alternativ til radikal prostatektomi (et stort kirurgisk inngrep) eller stråleterapi, mener Angelsen. Aktiv overvåking innebærer regelmessige PSA-målinger og gjentatte prostatabiopsier.

Overdiagnostisering og overbehandling
Studien til Breidablikk og medarbeidere viser at økningen i PSA-testing i perioden 1999-2011 er på 120 % og størst i Oslo. Sogn og Fjordane, med den høyeste registrerte forekomsten av kreftformen, viser et typisk mønster – en raskt stigende forekomst som startet samtidig med innføringen av PSA-testen i 1991. Overlevelsen viser samme stigende mønster, mens dødeligheten fortsetter å ligge nær landsgjennomsnittet.
- Dette tyder på overdiagnostisering og overbehandling, skriver forfatterne. 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media