Nasjonalt fond for kreftmedisin

Emner:
  • behandling
  • kreft
  • kreftfond
  • kreftforskning
  • livsforlengende
  • økonomi

Illutrasjosnfoto: Thinkstock

I regjeringens nye kreftstrategi er ett av målene å gjøre Norge til et foregangsland innen kreftbehandling. Vi skal være blant de landene som har høyest overlevelse og lavest dødelighet. Kreftpasienter i Norge skal tilbys behandling og oppfølging i verdensklasse. Og ikke minst, kreftforskningen skal være på et høyt internasjonalt nivå. I mediene er det den siste tiden blitt fortalt mange historier om alvorlig syke som ikke tilbys behandling fordi legemidler blir for kostbart. 20 år gamle Mathias, som TV 2 fortalte om i fjor, fikk i utgangspunktet ikke behandling med en livsforlengende føflekkreftmedisin. Prisen på 800 000 kroner per år ble ifølge Helsedirektoratet for høy å betale. Helseministeren gjorde om på vedtaket, og Mathias fikk til slutt medisinen sin. Historien gir et godt bilde på utfordringene i tiden fremover: Mange nyutviklede kreftmedisiner blir i dag vurdert til å være dyre – til tross for at mange vil kunne leve flere år lenger dersom de får behandling. Usikkerheten knyttet til om behandling gis eller ikke, er en stor psykisk og fysisk belastning for kreftpasienter. Selvsagt skal vi ikke alltid si ja til mer behandling. Noen ganger er lindrende pleie og omsorg den eneste farbare vei å gå. Men så lenge det er medisinsk forsvarlig, må betalingsvilligheten for kreftbehandling strekkes langt for å imøtekomme alvorlig syke. I Norge har vi gjennomgående vært sene med å ta i bruk nye kreftlegemidler. Et annet problem er praksisen når det gjelder bruk av kreftlegemidler - den er ulik fra sykehus til sykehus. Vi kan ikke ha et helsevesen der bosted er avgjørende for hvilke medisiner og behandling du får! For å sikre lik og rask tilgang til nye, godkjente kreftmedisiner ønsker Kreftforeningen at det etableres et nasjonalt kreftmedisinfond. Tanken er at fondet skal gi offentlige sykehus kostnadsdekning for nye kreftmedisiner over en to-treårsperiode og slik sikre kreftpasienter i Norge lik og raskere tilgang til ny kreftmedisin. Et slikt fond vil også gi mulighet til å samle norske data og erfaring fra bruken av legemiddelet ved norske sykehus. I England har de innført et slikt fond – «Cancer Drugs Fund». Alle skal få tilgang til medisiner legen anbefaler, er de engelske helsemyndighetens begrunnelse for ordningen. Hvis politikerne istemmer en tilsvarende ordning i Norge, er vi på rett vei når det gjelder norske kreftpasienters tilgang til ny og lovende behandling. Vi ønsker at også våre politikere benytter valgkampen til å sette norske kreftpasienters behov i sentrum og tar utfordringen for å sikre at de får best mulig behandling.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media