Rusmiddelavhengige bør tilbys andre gangs hjertekirurgi

De fleste pasienter med infeksiøs endokarditt har god effekt av medisinsk behandling, men noen vil trenge en hjerteoperasjon med utskifting av hjerteklaffen. Disse pasienten er i en livskritisk situasjon, der beslutningen om operasjon eller ikke har store konsekvenser. I en artikkel i Tidsskriftet tar en gruppe leger til orde for å tilby også andre gangs operasjon selv om pasienten ikke klarer å avslutte rusmisbruket.

- Vi mener disse pasientene bør få operasjon for andre gang; de er alvorlig syke og effekten av tiltaket er høy sammenliknet med mange andre intervensjoner som prioriteres.  Å kreve at en rusavhengig skal klare å bli rusfri for å få potensiell livreddende helsehjelp, uten å være garantert optimal oppfølgning etter utskrivning, er urimelig, sier førsteforfatter Ingrid Miljeteig.

Hun er lege og førsteamanuensis i medisinsk etikk, og har sammen med medforfattere gjort en grundig etisk analyse av argumenter for og i mot å tilby andre gangs operasjon til pasientgruppen.

Hvor mye ansvar for egen helse kan man kreve?
Forfattergruppen lyktes ikke i å bli enige om hvor langt man kunne strekke seg i kravet til pasienter om å ta ansvar for egen helse. Forfatterne håper at artikkelen bidrar til diskusjon, og at de får frem at i beslutninger som denne kan det være uenighet i hvor mye vekt en skal legge på ulike etiske prinsipper.

– Flertallet i forfattergruppen oppfatter det som urimelig at prinsippet om ansvar for egen helse skal veie tyngst - hvis man ser på rusavhengighet som en sykdom med mange årsaker og et ofte sviktende hjelpeapparat helt fra barneårene, skriver forfatterne.

Modell for etisk analyse
Analysen baserer seg på en sjutrinnsmodell for upartisk etisk analyse og identifisering av etiske nøkkelfaktorer i dilemmaer. 

– Vi skrev artikkelen for å vise at analysemodellen kan brukes når datagrunnlaget er dårlig og verdier står på spill. Vi vet at klinikere likevel må ta beslutninger. Ved å gå gjennom de sju punktene, prøvde vi å få fram eksplisitt hva vi begrunner et klinisk valg med. Analysen er basert på at vi ønsker å være upartiske, se saken fra de involverte sitt ståsted, og ikke ha bestemt oss på forhånd for hva som er riktig og galt. Vi tror analysemodellen er egnet til å brukes når en står overfor komplekse problemer, forklarer Miljeteig.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media