Forvirrende pakningsvedlegg

Eline Feiring

Det viser en studie Olav Spigset og medarbeidere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har gjort. De har gått gjennom 71 pakningsvedlegg til 17 av de mest brukte virkestoffene i Norge, og sett hva som er skrevet om indikasjoner, kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger.

Bekymringsfullt       

Pakningsvedlegg skal formidle viktig informasjon og fremme riktig, trygg og effektiv bruk av legemidler. Men kun ett av de 17 virkestoffene hadde pakningsvedlegg med tilnærmet identiske tekster i alle avsnitt.

- Det var stor forskjell i informasjonen i pakningsvedleggene, i noen tilfeller bekymringsfullt stor. Det var mest forskjell i omtalen av bivirkninger og interaksjoner, sier Spigset til Tidsskriftets podkast. 

 

For eksempel nevnte to av fire pakningsvedlegg for virkestoffet metoprolol ingen spesifikke interaksjoner, mens de to andre nevnte henholdsvis 20 og 32 interaksjoner. Og hva skal en pasient tro når legemidlet han har fått forskrevet mot en sykdom, ifølge pakningsvedlegget kan forverre sykdommen?

 

Det var også brukt en del medisinske faguttrykk uten nærmere forklaring, og uklare og vage ord og uttrykk. Alt dette kan skape forvirring og usikkerhet hos pasienten.

Truer pasientsikkerheten

Spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, Harald Reiso, skriver i en lederartikkel i tidsskriftet at den uklare informasjonen kan gå på bekostning av pasientsikkerheten.

- Det antas at informerte pasienter har økt etterlevelse og at pasientsikkerheten fremmes ved riktig, trygg og effektiv bruk av legemidler. Imidlertid kan uklar eller uriktig informasjon gi usikre, tvilende, engstelige og urolige pasienter – noe som trolig ikke bedrer sikkerheten, skriver han.

Han mener blant annet at pakningsvedlegg må skille bedre mellom vanlige bivirkninger og svært sjeldne bivirkninger, for ikke å skremme pasienter unødig.
Bør gå sammen

Det er legemiddelprodusentene som skriver pakningsvedleggene, og Statens legemiddelverk som godkjenner dem. Reiso mener legemiddelmyndighetene bør få drahjelp av brukerorganisasjoner til å lage bedre pakningsvedlegg. Også Spigset mener myndighetene har en jobb å gjøre.

- Vi skulle ideelt sett ønsket oss en samordning her, som legemiddelmyndighetene burde ta initiativ til. I påvente av dette bør behandlende lege eksplisitt informere pasienten om at bytteordningen for legemidler innebærer at ikke bare preparatnavn og legemidlenes utseende, men også informasjonen i pakningsvedlegget kan variere, sier Spigset.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media