Usikker dødsstatistikk?

I artikkelen Har kvalitetskontroll av dødsmeldinger i sykehus betydning for dødsstatistikken? i Tidsskriftet nr. 7/13 har Cecilie Alfsen og medarbeidere sett på hvor mange meldinger som må korrigeres, og hvilke utslag dette gir på den offisielle statistikken.

Viktig kvalitetssikring

Skjemaet for dødsmelding er et dokument som skal fortelle samfunnet hva borgerne dør av. Det er derfor statistisk viktig for å gi en pekepinn om endringer i sykdomsbilder over tid.

- Vi fant at 17% av dødsmeldingene fikk nye diagnoser etter korrigering. Alle rokkeringene av diagnosene ga likevel ikke store utslag på statistikken samlet sett, men personene bak tallene var ikke de samme som før kvalitetssikringen, sier Alfsen.    

Kvalitetssikringen av dødsmeldinger har dermed større betydning på individ- enn samfunnsnivå. Og Alfsen påpeker at for den enkelte pårørende, som eventuelt ber om kopi av meldingen, kan det ha stor betydning å få korrekt informasjon om hva familiemedlemmet faktisk døde av.

Enkelt skjema

Forklaringene på at så mange leger fyller ut dødsmeldingene feil eller ufullstendig, tror Alfsen er flere:

- Det er helt utrolig hvor vanskelig det er for legene å fylle ut dette skjemaet. Noe av årsaken kan være kompliserte sykdomsbilder, men sannsynligvis har det sammenheng med at hver enkelt lege får for lite erfaring. Det gis opplæring under studiet, og det finnes et nettkurs. Men dette er åpenbart ikke nok. På den annen side er det jo også et spørsmål om prioritering, sier Cecilie Alfsen.

Hun understreker at man i studien kun har tatt for seg Akershus universitetssykehus, slik at tallene ikke er representative for hele landet. Likevel ser hun med bekymring på hvordan registreringen er utenfor sykehusene, der legevakts- eller tilsynslegene ikke nødvendigvis har bedre tid til registrering av dødsårsaken og dessuten ofte har lite bakgrunnskunnskap om avdøde.

- Kommunelegene, som i dag har oppgaven med å kvalitetssikre dødsmeldingene før de videresendes Dødsårsaksregisteret, og hvis funksjon vi etteraper lokalt i vår studie, kommer inn lenge etter selve dødsfallet og har derfor en helt umulig oppgave hvis de skal nøste opp i hva som egentlig hendte, sier Alfsen.

Ordningen med umiddelbar kontroll av meldingene er nå etablert som fast praksis på Akershus universitetssykehus.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media