Manglende retningslinjer for beredskap ved store ulykker

Marius Rehn Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
cecilie daae
Om forfatteren

Oppfølgingen av de anbefalte tiltakene etter 22. juli er godt i gang. Helsedirektoratet vurderer og utreder tiltak og gjennomføring i samarbeid med de regionale helseforetakene, KS, Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Noen tiltak er allerede gjennomført, mens andre er til utredning. Tiltak som har relevans for beredskapen ved store ulykker er blant annet følgende:

• Helsedirektoratet har nylig anbefalt at sentrale helsemyndigheter finansierer et nasjonalt innkjøp og distribusjon av bårepakker med lette katastrofebårer og ulltepper.

• Helsedirektoratet har i samarbeid med fagmiljøene utarbeidet utkast til standard for triagering av pasienter i masseskadesituasjoner og dekompenserte ulykker. Utkastet er sendt på høring med høringsfrist 10. april 2013. Utkastet kan lastes ned fra http://helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/-forslag-til-nasjonal-standard-for-triagering-av-pasienter-i-masseskadesituasjoner-.aspx

• Hendelsene 22/7 viste at gjeldende planverk for organisering av større skadesteder (Redningshåndboken) ikke er oppdatert. Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin ved OUS (NAKOS) har på oppdrag fra Helsedirektoratet igangsatt et prosjektarbeid med å utarbeide et revidert planverk for helsetjenestens organisering av større skadesteder. Et første utkast vil bli fremlagt for nødetatenes felles samarbeidsforum i nær fremtid med henblikk på en tverretatlig forankring av det videre arbeidet. Planverket forutsettes lagt til grunn for en revidert utgave av redningshåndboken.

Uavhengig av myndighetenes og helsetjenestens oppfølgingstiltak vil vi minne om at både kommunene og de regionale helseforetakene har et selvstendig ansvar for å organisere tjenesten slik at de er tilstrekkelig rustet i hverdag og ved større eller mindre hendelser.