- For mange bruker antidepressiver

I kronikken Antidepressive legemidler – klinisk praksis må endres i Tidsskriftet nr. 4/2013 hevder Arne E. Vaaler og Ole Bernt Fasmer at legene forskriver for mye antidepressiver.

Styrt informasjon

Antidepressive legemidler er blant de mest foreskrevne medikamentene i verden. De kan redusere symptomer ved depresjon, men kan også være uten ønsket effekt eller føre til forverring av tilstanden.  

Det er publisert en mengde studier som gir statistisk signifikante resultater til fordel for antidepressive legemidler. De fleste av disse er finansiert av legemiddelindustrien. Nyere metaanalyser viser imidlertid at studier med ufordelaktige resultater for medikamentene, sammenliknet med placebo, har hatt en tendens til å forbli upubliserte.

-Vi mangler i dag studier, uten bindinger til industrien, som viser for hvilke depressive tilstander legemidlene har effekt. Det er enklere å finne hvilke grupper som reagerer negativt på medisineringen. Agiterte, suicidale og impulsive pasienter skal ikke ha antidepressiver. Det samme gjelder pasienter med bipolar lidelse - om de ikke samtidig får stemningsstabiliserende medikamenter, sier Vaaler.

Uklar effekt

Studier av antidepressiver har vært designet for å vise korttidseffekt av legemidlene. Det har også vært lite oppmerksomhet rundt mulige bivirkninger og ulike doseringer. Data kan tyde på at det for noen preparater er et terapeutisk vindu, der både over- og underdosering har uønskede effekter.

-Pasienter kan oppleve toleranseutvikling. Det viser seg når dosen reduseres. Seponering gir da symptomer som kan feiltolkes som tilbakefall. Pasienter som behandles med antidepressive legemidler bør derfor følges opp nøye, sier Vaaler.

Han påpeker også at det ikke er mangel på advarsler når det gjelder for mye forskrivning av disse legemidlene. Men legene mangler kunnskap om dette siden industrien har fått være premissleverandør for informasjonen.  

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media