Deltar leger i sosiale medier?

Emner: 
blogg
Facebook
Twitter
youtube
Denne artikkelen ble skrevet for bloggen Tidsskriftet publiserte i tidsrommet 2010-2014. Der presenterte vi frittstående kommentarer.
Leger i sosiale medier Leger liker Twitter, YouTube og lukkede diskusjonsfora, men er mer skeptiske til Facebook. Slik kan vi oppsummere det vi vet fra egne undersøkelser og erfaring med Tidsskriftet i sosiale medier. I en undersøkelse vi gjorde høsten 2012 blant brukere av Tidsskriftets nettsider, svarer over 80 % av leger og medisinstudenter at de er på Facebook. Vi kan ikke vite om disse legene er representative for alle leger i Norge. Da vi i 2009 spurte et representativt utvalg leger om de benyttet sosiale medier, svarte 36 % bekreftende. Spriket er altså ganske stort, og det har skjedd mye siden 2009. Jeg vil likevel anta at godt over halvparten av norske leger har et mer eller mindre aktivt forhold til sosiale medier. Ser vi over dammen, hevdes det at så å si alle amerikanske leger bruker sosiale medier og har gjort det noen år.

Hvilke sosiale medier benyttes?

Facebook er ikke overraskende det sosiale mediet som flest leger selv oppgir at de har et forhold til. Som en litt mer overraskende nummer to finner vi YouTube. Dette kan ha en sammenheng med at det finnes mange videoer fra medisinske prosedyrer og inngrep på YouTube. Det kan også ha sammenheng med at mange oppga at de benytter sosiale medier til underholdning.
Tabell. Hvilke sosiale medier benytter norske leger og medisinstudenter. Hvilke sosiale medier benytter norske leger og medisinstudenter. Tall fra undersøkelse høsten 2012 blant leger og medisinstudenter som besøkte tidsskriftet.no

  Vår erfaring er at det er mange leger som er aktive på Twitter. Vi ser det i minibiografiene til de som følger Tidsskriftet, og i samtalene mellom tvitrere om artikler i Tidsskriftet. Et eksempel på en markant Twitter-lege er Wasim Zahid, som blant annet har snakket om dette i et portrettintervju i Tidsskriftet. Sosiale medier er blitt en viktig arena for diskusjon av innholdet i Tidsskriftet. Vårt inntrykk er at leger diskuterer på Twitter, mens andre lesere av Tidsskriftet oftere kommenterer på Facebook-siden vår. Her på bloggen har vi tidligere diskutert hvordan leger skal forholde seg til Facebook-vennskap med pasienter. Dette har også vært tema i en artikkel i Tidsskriftet, der leger frarådes å være Facebook-venn med pasienter. Jeg tror at leger er mer komfortable med Twitter fordi dette innebærer mindre personlig kontakt enn Facebook. Det kan også ha sammenheng med at man i mindre grad opptrer som fagperson på Facebook enn på Twitter, og at tone og «omgangsform» er en annen på Twitter. Den semilukkede e-postlisten Eyr er fortsatt et forum der leger diskuterer forholdsvis fritt, og vi kjenner til liknende mer emnespesifikke, lukkede diskusjonsfora. I våre undersøkelser oppgir nesten 15 % at de leser og kommenterer i blogger, mens 5 % sier at de har egen blogg.

Hvorfor sosiale medier?

Flest oppgir at de deltar i sosiale medier for å følge med på hva som skjer med slekt og venner, og at de i hovedsak er i sosiale medier fordi det er underholdende. Dette kan tyde på at leger i Norge ikke fullt ut anerkjenner sosiale medier som profesjonelle arenaer. Men det å fange opp interessant artikler, bygge nettverk og å diskutere medisinskfaglige temaer er også begrunnelse for deltakelse fra flere. Svært få oppgir at de bruker sosiale medier for å profilere eget arbeid.
Hvorfor benytter leger sosiale medier. Tabell. Hvorfor benytter leger sosiale medier? Tall fra undersøkelse høsten 2012 blant leger og medisinstudenter som besøkte tidsskriftet.no

Studier fra USA viser at leger i stor grad benytter sosiale medier for å finne ny informasjon om hva som skjer i medisinen, og for å diskutere nylig publiserte artikler med kolleger utover dem du treffer i korridoren på arbeidsplassen. Dette kan kanskje tyde på at norske leger ligger et hakk etter i alle fall sine nordamerikanske kolleger i bruken av sosiale medier?

Ditt inntrykk?

Neste uke avholder Tidsskriftet sitt årlige møte for faglige medarbeidere. Rundt 100 leger som deltar i kvalitetssikringen av det faglige innholdet i Tidsskriftet, samles. Aslaug O. Klausen og jeg skal holde workshop om hvordan de kan benytte sosiale medier profesjonelt. Har du synspunkter på hvordan leger i Norge bruker sosiale medier, eller hvorfor de bør eller ikke bør delta, så del dem gjerne her!

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.