Nytt om navn

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Kongens fortjenstmedalje til overlege Jan Holt

Overlege Jan Holt (f. 1942) mottok Kongens fortjenstmedalje i sølv i november 2012.

Holt startet turnustjenesten ved Bodø sykehus (som det da het) i 1968. I 1974 begynte han som assistentlege ved barneavdelingen ved Nordland sentralsykehus. Etter et par år ved barneavdelingen ved Ullevål sykehus returnerte Holt til Nordland sentralsykehus i juni 1978, denne gang som assisterende overlege ved barneavdelingen. Siden da har han steget i gradene flere ganger. I den senere tid har Holt vært sjeflege ved barneavdelingen, avdelingsoverlege og sjef, og fra 2007 har han hatt tittelen overlege ved samme avdeling. I 2001 begynte han dessuten som førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø i 20 % stilling.

I tillegg har han hatt mange frivillige verv, blant annet som leder av Nordland legeforening og styremedlem i Norsk barnelegeforening. Siden 1985 har Holt også vært leder for Perinatalutvalget i Nordland.

Holt er medforfatter av nærmere 40 artikler. Hans doktoravhandling har tittelen Studies in perinatal care from a sparsely populated area.

I begrunnelsen for tildelingen ble det pekt på at Jan Holt har vært en stor inspirator og faglig bauta for pediatrien i Nord-Norge og har hatt stor betydning for utviklingen av et fullverdig tilbud til alle nyfødte i Nordland. Han har bidratt til kompetanseheving og gjennom sitt virke også til utviklingen nasjonalt.

Prisvinner i nevrologi

Øivind Fredvik Grytten Torkildsen (f. 1979), forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose og lege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, ble i november 2012 tildelt Forsbergs og Aulies legat i nevrologi for 2012 for sin innsats for forskning på sykdommen multippel sklerose.

Torkildsen ble autorisert som lege i 2006 og tok doktorgraden i medisin (ph.d.) ved Universitetet i Bergen i 2010. Avhandlingens tittel var Environmental risk factors for multiple sclerosis. I 2009 begynte han sin formelle spesialisering i nevrologi. For tiden kombinerer han forskerstilling som postdoktor og legestilling i spesialisering og er knyttet til Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen, og Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Han har produsert 26 originale vitenskapelige artikler. På 16 av disse er han førsteforfatter.

Forskningen hans har tatt utgangspunkt i kliniske aspekter ved sykdommen multippel sklerose. Søkelyset har særlig vært rettet mot hvordan vitamin D som miljøfaktor påvirker sykdommen. Samspillet mellom genetiske forhold og miljø er i dag sterkt fremme når det gjelder multippel sklerose. Torkildsen har også sett på regionale forskjeller i behandlingen i Norge. Fra kliniske observasjoner har han tatt steget over til å arbeide med en eksperimentell sykdomsmodell for multippel sklerose. Denne modellen har han brukt for å observere ernæringens betydning for sykdomsutviklingen, igjen med særlig vekt på vitamin D og fettsyrer.

Ifølge Forsbergs og Aulies legat fyller Øivind Torkildsen de kriteriene som gjelder for tildelingen. Han er en ung, internasjonalt ledende forsker med vitenskapelige publikasjoner av særlig høy kvalitet og stort omfang. Han er i gang med spesialistutdanning og har en plan for hvordan han vil benytte midlene, nemlig til et langvarig utenlandsopphold i et internasjonalt ledende miljø for forskning og klinisk virksomhet.

Kirurg fikk pris for beste kliniske foredrag

Kirurg og ph.d.-stipendiat Lars Thomas Seeberg (f. 1973) ved Sykehuset i Vestfold fikk prisen for beste kliniske foredrag på kirurgenes høstmøte i Oslo 22.– 26. oktober 2012.

Høstmøtet i Norsk kirurgisk forening er en fellessamling for en rekke fagmedisinske foreninger innenfor spesialisert kirurgi. I fjor ble møtet avholdt for 88. gang.

Blant de faglige bidragene ble innlegget til Lars Thomas Seeberg ved Sykehuset i Vestfold valgt ut og premiert som beste kliniske foredrag. Tittelen var Circulating tumor cells in patients with colorectal cancer liver metastasis (CRLM) predicts reduced survival.

Prisen består av kr 15 000, som kan benyttes til kurs og fordypning.

Forskningsgruppen Seeberg er en del av, deltok også på konferansen Advances in circulating tumour cells (ACTC) – from basic research to clinical practice i Athen 26.– 29. september 2012. Der vant de en pris og holdt en muntlig presentasjon kalt CTC in patients with resectable colorectal liver metastasis predict impaired survival.

Hedersbevisning også til Dag S. Thelle

I Tidsskriftet nr. 21/2012 hadde vi i denne spalten en omtale av at Olav Helge Førde fikk en hedersbevisning fra Norsk forening for epidemiologi (NOFE). Ved samme anledning ble også Dag S. Thelle (f. 1942) utnevnt til æresmedlem i foreningen. Også Thelles medlemskap gir ham fri tilgang til kongresser i foreningens regi. Og begge disse utmerkelsene ble kunngjort på konferansen for norsk epidemiologi i Bergen i slutten av august og er rene ærespriser.

Thelle er professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Han tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1966, ble godkjent spesialist i indremedisin i 1976 og tok doktorgraden ved Universitetet i Tromsø i 1979 – sammen med professor Olav Helge Førde på en felles avhandling med data fra Tromsø-undersøkelsen.

Begrunnelsen for utnevnelsen av Thelle omfattet blant annet at han var med på å starte og i mange år ledet Helseundersøkelsen i Tromsø sammen med Olav Helge Førde.

Thelle har senere blant annet innehatt flere ulike professorater innenfor forebyggende medisin, epidemiologi og samfunnsmedisin i henholdsvis Tromsø, Göteborg og Oslo.

I sin første periode ved Universitetet i Oslo var han pådriver og far til Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO) 2000 – 01, mens han i sin siste periode i Göteborg var prosjektleder for INTERGENE-studiene i Vest-Sverige (2001 – 04).

Dag S. Thelle er en ledende epidemiolog innen hjerte- og karsykdom i Europa, med et stort faglig nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Han har skrevet flere fagbøker og lærebøker i epidemiologi og forskningsmetode, i tillegg til tallrike vitenskapelige artikler. Han er også en meget etterspurt foredragsholder og underviser.

Anbefalte artikler