Få pasienter kjenner til klageordning

Dette fremgår av artikkelen Legemiddelsaker i Norsk pasientskadeerstatning, publisert i Tidsskriftet nr. 2/2013.

Lars Slørdal og medarbeidere har sett på hvilke legemidler og hvilke skader som ble klaget inn til Norsk pasientskadeerstatning i perioden 2003-2009.

Ukjent ordning?

Norsk pasientskadeerstatning er et uavhengig, statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. De behandler erstatningskrav fra pasienter som hevder å ha blitt påført skade i helsevesenet. Saksbehandlingen er gratis.

Denne gjennomgangen av legemiddelrelaterte erstatningssøknader viser at antall søknader er lavt både i forhold til bivirkninger rapportert til RELIS/SLV og det som rapporteres som legemiddelavvik til Helsetilsynet.  

- Når pasienter påføres en alvorlig skade eller komplikasjon etter medisinsk behandling, har helsepersonell plikt til å informere pasientene om klageadgangen. Funnene våre kan tyde på at muligheten for å søke erstatning gjennom Norsk pasientskadeerstatning underkommuniseres til pasientene, sier Slørdal.   

Lite medhold

Klagesakene i den undersøkte perioden er dominert av selektive COX-2-hemmere og psykoaktive midler. Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold.  

- Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. Eller om skadene i denne gruppen drukner i sykdomstegn. Men dette er en deskriptiv studie, så vi vet ikke sikkert, sier Slørdal.

Motsatsen til dette er legemiddelet Vioxx, som fikk mye medieoppmerksomhet i 2004-2005.

- Pasientene ble den gang oppfordret til å søke om erstatning, og det er helt tydelig at denne oppfordringen ble fulgt. Vi kan dermed anta at bedre informasjon gir flere søknader, og at ordningen per i dag ikke helt fanger opp den tiltenkte målgruppen, sier Slørdal.  

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media