Kan antall innleggelser reduseres?

Børge Lillebo Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Torgeir Bruun Wyller
Om forfatteren

Børge Lillebos studie er politisk svært aktuell siden Helse- og omsorgsdepartementet som ledd i samhandlingsreformen har innført en plikt for kommunene til å tilby akutte døgnopphold (1), en ordning som synes faglig svakt fundert (2,3).

Studerer man Lillebo og medarbeideres originalpublikasjon (4), fremkommer en del forhold som gjør fortolkningen usikker:

For det første var det bare ved 37% av pasientkontaktene i registreringsperioden at studiens registreringsskjema ble utfylt. Siden det klart fremgikk av skjemaet at formålet var å registrere innleggelser som kunne vært unngått, er det nokså sannsynlig at det er oppstått en skjevhet ved at legevaktlegen har husket på skjemaet akkurat i de tilfellene der han eller hun mente innleggelsen kunne vært unngått - men var mer tilbøyelig til å glemme det ellers. Antakelig er denne systematiske feilkilen så stor at resultatene som presenteres ikke er gyldige.

For det andre stod to av de 18 legevaktlegene som leverte registreringer for hele 48% av registreringene, og disse to vurderte en mye høyere andel av innleggelsene som unngåelige (hhv. 33% og 25%), sammenliknet med resten av legevaktlegene (14%). To leger med mye legevaktarbeid og et generelt negativt syn på nytten av innleggelser påvirker altså resultatet i betydelig grad.

For det tredje kunne forfatterne ha undersøkt hva som viste seg å feile de pasientene som ble antatt å ikke ha nytte av sykehusoppholdet. Det ville vært enkelt, all den stund de jo faktisk ble innlagt. Dette har forfatterne ikke gjort, og i originalpublikasjonen (4) fremhever de det som et fortrinn sammenliknet med studier der man i ettertid har vurdert om innleggelsene faktisk var unødvendige. Dette vitner om en nokså forbløffende grad av freidighet. Det er tidligere vist at forsøk på å sortere ut unødvendige innleggelser på grunnlag av den kunnskapen man har på innleggelsestidspunkter er vanskelig, og lett vil føre til betydelig helsetap (5).

Lillebo og medarbeideres arbeid er svært politisk korrekt, og vil trolig bli omfavnet av representanter for Helse- og omsorgsdepartementet. Men god vitenskap er det ikke.

Litteratur

1. Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell. Oslo: Helsedirektoratet, 2012. www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/kommunenes-plikt-til-oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-veiledningsmateriell/Sider/default.aspx (3.12.2012).

2. Wyller TB. For mange eller for få innleggelser? Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1702.

3. Wyller TB. Akutte sykehjem - fare for misbruk? Dagens Medisin blogg 20.11.12. www.dagensmedisin.no/blogg/torgeir-bruun-wyller/akutte-sykehjem--fare-for-misbruk/ (3.12.2012).

4. Lillebo B, Dyrstad B, Grimsmo A. Avoidable emergency admissions? Emerg Med J 2012. E-publisert 14.9.

5. Eriksen BO, Førde OH, Kristiansen IS et al. Cost savings and health losses from reducing inappropriate admissions to a department of internal medicine. Int J Technol Assess Health Care 2000; 16: 1147 - 57.

Bjørg Marit Andersen
Om forfatteren

Det har vært en rask nedgang av antall somatiske senger ved sykehus i hele landet de siste fem til ti år. I Helse Sør-Øst er 1100 senger blitt fjernet, og ved Oslo universitetssykehus forsvant 550 somatiske senger (tilsvarende Ahus' størrelse) etter fusjonen av de fire Oslosykehusene (1). Sammenligner man seg med andre av de ca 40 OECD-land, ligger Norge omtrent midt på skalaen med hensyn til alvorlige, somatiske sykdommer, Tabell 1 (2). Ikke minst er Norge på toppnivå med hensyn til forekomst av og dødelighet av kreft. Befolkningen vokser raskt, levetid øker og livsstilssykdommer øker også. Likevel har de fleste OECD-land flere senger per innbygger enn Norge, Tabell 2. Er det slik at nordmenn har mindre behov for sykehusbehandling av sine mange alvorlige sykdommer enn andre OECD-land - eller er det så at man i Norge har funnet opp en smart måte å behandle syke pasienter på - utenfor sykehus?

1.Andersen BM. Hva sier fakta, Helga Pedersen? Klassekampen, meninger 8 desember 2012
2. OECD-rapport 2011; Health at glance 2011, OECD indicators.
Har forsøkt å sette tabeller inn, men det lar seg ikke gjøre.
mvh
Bjørg Marit Andersen, professor dr med
Spesialist i medisinsk mikrobiologi
Tidligere avdelingsoverlege, OUS-Ullevål