Store ulikheter i bruk av AD/HD-medisin

Dette kommer frem i studien Føreskriving av legemiddel mot AD/HD 2004–08, publisert i Tidsskriftet nr. 16/12. Sabine Ruths og medarbeidere har koblet fastlegedatabasen med data om ekspederte legemidler mot AD/HD fra reseptregisteret.

Kjønnsforskjeller og underbehandling

AD/HD er en nevropsykiatrisk tilstand der vansker med oppmerksomhet, konsentrasjon, impulsivitet og hyperaktivitet er til stede fra ung alder. Det antas at rundt 5% av alle barn og unge under 18 år har diagnosen. Flertallet av disse er gutter. Rundt halvparten vil også ha symptomer i voksen alder.

- I 2008 løste 3,6% av guttene og 1,2% av jentene i aldersgruppen 11-15 år inn resepter.  Kjønnsforskjellene i medikamentbruk utjevnes i voksen alder. Det kan tyde på at jenter får diagnosen for sent. I tillegg kan frafallet av pasienter som får legemidler i tenårene indikere underbehandling i denne gruppen, sier forskerne.

Fastlegenes rolle

I 2004 skrev fastlegene kun ut 17% av reseptene på legemidler mot AD/HD. I 2008 var andelen økt til hele 48%, samtidig som volumet på utskrevne resepter sannsynligvis ble doblet i perioden. Fastleger spiller dermed en viktig rolle i behandlingen av sykdommen.

- Dette avspeiler en utvikling der spesialister stiller diagnosen og starter behandlingen, men tilbakefører pasientene til fastlegen for videre oppfølging. Denne rollefordelingen gjør det nødvendig å sikre tilstrekkelig kompetanse hos fastlegene på feltet, og samhandling med spesialisthelsetjenesten, sier forskerne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media