Store ulikheter i bruk av AD/HD-medisin

Dette kommer frem i studien Føreskriving av legemiddel mot AD/HD 2004–08, publisert i Tidsskriftet nr. 16/12. Sabine Ruths og medarbeidere har koblet fastlegedatabasen med data om ekspederte legemidler mot AD/HD fra reseptregisteret.

Kjønnsforskjeller og underbehandling

AD/HD er en nevropsykiatrisk tilstand der vansker med oppmerksomhet, konsentrasjon, impulsivitet og hyperaktivitet er til stede fra ung alder. Det antas at rundt 5% av alle barn og unge under 18 år har diagnosen. Flertallet av disse er gutter. Rundt halvparten vil også ha symptomer i voksen alder.

- I 2008 løste 3,6% av guttene og 1,2% av jentene i aldersgruppen 11-15 år inn resepter.  Kjønnsforskjellene i medikamentbruk utjevnes i voksen alder. Det kan tyde på at jenter får diagnosen for sent. I tillegg kan frafallet av pasienter som får legemidler i tenårene indikere underbehandling i denne gruppen, sier forskerne.

Fastlegenes rolle

I 2004 skrev fastlegene kun ut 17% av reseptene på legemidler mot AD/HD. I 2008 var andelen økt til hele 48%, samtidig som volumet på utskrevne resepter sannsynligvis ble doblet i perioden. Fastleger spiller dermed en viktig rolle i behandlingen av sykdommen.

- Dette avspeiler en utvikling der spesialister stiller diagnosen og starter behandlingen, men tilbakefører pasientene til fastlegen for videre oppfølging. Denne rollefordelingen gjør det nødvendig å sikre tilstrekkelig kompetanse hos fastlegene på feltet, og samhandling med spesialisthelsetjenesten, sier forskerne.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.