Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Bjørn Bergaust hedret av kongen

  Bjørn Bergaust hedret av kongen

  Bjørn Bergaust (f. 1931), tidligere avdelingsoverlege ved øyeavdelingen ved Lillehammer sykehus, er tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv.

  Han tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1956 og ble godkjent spesialist i øyesykdommer i 1964. Han ble ansatt som spesiallege i øyesykdommer ved Lillehammer sykehus i 1969 og ble avdelingens første sjef, en stilling han hadde til han gikk av med pensjon i 1999.

  Utover oppbygging av øyeavdelingen i fylket og ansvaret for den daglige driften har Bergaust alltid vært opptatt av nyvinninger innen faget. Han fulgte godt med ved å delta i møter både innenlands og utenlands. Dette medførte at man på Lillehammer var meget tidlig ute med nye rutiner og nye operasjonsmetoder, og han var også en pådriver for at avdelingen skulle drive forskning.

  Bergaust har publisert flere vitenskapelige artikler i utenlandske fagtidsskrifter fra øyeavdelingen på Lillehammer, spesielt om forhold knyttet til grå stær-operasjoner. I tillegg har han holdt en rekke foredrag i Norsk øyelegeforening og på skandinaviske møter og flere innlegg på internasjonale kongresser.

  Gjennom dette bygde Bergaust opp en faglig meget sterk avdeling – langt utover det som var vanlig ved en «perifer» avdeling – og et meget godt omdømme i fagmiljøet.

  Bjørn Bergaust har hatt en utrolig arbeidskapasitet og har alltid satt store krav til kvalitet. Han fortsatte i privat øyelegepraksis etter at han gikk av med pensjon. Bergaust avsluttet sin yrkeskarriere i januar 2011.

  Russell valgt inn i styret for EOS

  Russell valgt inn i styret for EOS

  Professor David Russell (f. 1948) ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og Universitetet i Oslo ble i slutten av mai valgt inn i styret for den europeiske hjerneslagorganisasjonen European Stroke Organisation (ESO) under den europeiske hjerneslagkonferansen European Stroke Conference i Lisboa. Han har dermed fått en sentral plassering for å kunne påvirke utviklingen innen slagmedisin i Europa.

  ESOs hovedformål er å redusere antall dødsfall med tilknytning til hjerneslag i Europa. Organisasjonens medlemmer er hjerneslagforskere, nasjonale og regionale hjerneslagforeninger og andre interesseorganisasjoner. I tillegg til bevisstgjøring av slag på en paneuropeisk skala er en av ESOs viktigste oppgaver å lage europeiske retningslinjer for hjerneslagbehandling. Retningslinjene er oversatt til mer enn ti språk.

  Russell er fra før formann i the Council of Fellows, medlem av retningslinjekomiteen i ESO og grunnlegger i den europeiske nevrosonologiforeningen the European Society for Neuroimaging and Cerebral Hemodynamics. Han er også æresdoktor ved universitetene i Ulm, Debrecen og Beograd. Han står bak over 300 vitenskapelige artikler innen cerebrovaskulær sykdom, ultralyd og hemodynamikk.

  Camilla Stoltenberg ny direktør ved Folkehelseinstituttet

  Camilla Stoltenberg ny direktør ved Folkehelseinstituttet

  Camilla Stoltenberg (f. 1958) er utnevnt av Kongen i statsråd til ny direktør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og overtar i august ledelsen etter Geir Stene-Larsen.

  Stoltenberg vil arbeide for at Folkehelseinstituttet skal bygge opp en mer avansert helseovervåking, blant annet i form av sykdomsbyrdeanalyser. Hun ønsker også å videreutvikle folkehelseprofilene med analyser av helsetilstanden i kommuner, fylker, regioner og nasjonalt. På listen over saker hun vil bruke tid på, står også å inspirere til flere interne prosjekter på tvers av instituttets divisjoner.

  Camilla Stoltenberg tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1987 og har i tillegg studert samfunnsvitenskap. Våren 1998 disputerte hun med en doktorgrad i epidemiologi. I 2011 ble hun professor, og hun har i dag en bistilling som professor ved Universitetet i Bergen.

  Stoltenberg har betydelig erfaring fra forskning, både som prosjektleder og som forsker i en rekke større prosjekter både i Norge og internasjonalt. Hun har veiledet en rekke doktorgradsstipendiater og vært med i bedømmelseskomiteer i Norge og Danmark. Hun er også en anerkjent foredragsholder, og har bidratt nasjonalt og internasjonalt på konferanser og i undervisning. Da Folkehelseinstituttet ble etablert 1.1. 2002, ble Camilla Stoltenberg direktør for en av de største divisjonene, Divisjon for epidemiologi. Hun har sittet i instituttets ledergruppe siden 2002. De siste 4 – 5 årene har hun vært assisterende direktør.

  Siden 2007 har den nye direktøren arbeidet spesielt med modernisering av helseregistre internt i Folkehelseinstituttet og nasjonalt. Hun har vært opptatt av å utvikle registerfeltet, og har i den forbindelse vært engasjert i å få etablert blant annet et personidentifiserbart norsk pasientregister og en nasjonal biobank.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media