Mulige senskader hos tannhelsepersonell etter kvikksølveksponering

Bjørn Hilt, Ingrid Heggland, Oddfrid Aas, Torgunn Qvenild, Kristin Svendsen, Tore Syversen, Inger Melø, Helge Sletvold Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Karianne Hammerstrøm
Om forfatteren

Hilt og medarbeidere skriver i Tidsskriftet nr 14, 2012 at det sannsynligvis er økt forekomst av kognitive senskader etter kvikksølveksponering i tannhelsetjenesten, men at denne forekomsten antagelig er lav (1). På bakgrunn av at Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2011 fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å oppsummere tilgjengelig forskning om kvikksølveksponering og helseutfall av slik eksponering for tannhelsepersonell (2) ønsker vi å kommentere innlegget. Vi identifiserte totalt 118 studier hvor grad av og/eller effekten av kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell var undersøkt. Disse studiene fant vi både gjennom omfattende litteratursøk og gjennom innspill fra Hilt og andre eksperter i Norge. Vi synes det er rart at Hilt ikke har referert til vårt omfattende arbeid.

Hilts og Kunnskapssenterets konklusjoner er imidlertid i stor grad sammenfallende.

Vi fant 83 studier som studerte graden av kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell. Norske studier skilte seg i liten grad fra resten av Norden og fra verden for øvrig, og tannhelsepersonell har utvilsomt, men i varierende grad, blitt eksponert for kvikksølv. Det er påvist høyest eksponering på 1960-tallet, og synkende fremover mot 90-tallet. Det syntes som om tannlegeassistenter hadde vært utsatt for større mengder kvikksølv enn tannleger, og i de fleste studiene var det enkeltindivider blant de eksponerte som hadde betydelig høyere kvikksølvkonsentrasjon i vev enn gjennomsnittet. I flere studier bemerket studieforfatterne at fire til fem prosent av respondentene hadde høye verdier, inkludert enkelte "ekstremverdier", av kvikksølv.

Vi fant 35 studier som målte helseutfall etter kvikksølveksponering. Resultatene fra disse studiene var ikke entydige, og studiene var ofte små og av lav kvalitet. For tannlegeassistentene identifiserte vi 64 målte helseutfall i de av studiene som hadde kontrollgruppe. Her hadde kontrollgruppen bedre resultater enn den eksponerte gruppen i 20 av de målte utfallene. For tannleger, som også sannsynligvis opplevde lavere grad av eksponering enn assistentene, identifiserte vi 62 målte helseutfall i de av studiene som hadde kontrollgruppe. Her hadde både kontrollgruppen og den eksponerte gruppen bedre resultater enn hverandre i 13 av de målte utfallene.

Godt utførte studier uten kontrollgruppe viste statistisk signifikante assosiasjoner mellom kvikksølv i urin og redusert oppmerksomhet, hukommelse og manuell koordinering. De samme assosiasjonene ble indikert i studier som sammenlignet tannlegeassistenter med ueksponerte populasjoner.

Referanser:

1. Hilt B, Heggland I, Aas O, Qvenild T, Svendsen K, Syversen T, Melø I, Sletvold H. Mulige senskader hos tannhelsepersonell etter kvikksølveksponering. Tidsskr Nor Legeforen nr. 14, 2012; 132 (1593 - 4)

2. Hammerstrøm KT, Holte HH, Dalsbø TK, Vist GE, Steiro A, Lidal IB, Gundersen M, Reinar LM, Jamtvedt G. Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 02 - 2011.

Roar Dehli
Om forfatteren

Hei, kommentarer fra en som ikke er forsker, men som leser mye om dette:

Rapporten etter forskning utført av Lars Björkman, Karl A. Brokstad,
Ketil Moen og Roland Jonsson ved Universitetet i Bergen konkluderer med følgende:

In conclusion, removal of all dental amalgam restorations and replacement with other dental restorative materials was associated with decreased concentrations of Th1-type proinflammatory markers in serum.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378427412008715

http://helse.uni.no/publications.aspx?ci=3899

I tillegg viser forskningsrapport (Björkman et al. 2007) at det er en sammenheng mellom kvikksølv (I-Hg) lagret i hjernen og tannfyllinger av amalgam:

https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/2682/BIOMed_Mercury%20in%20human%20brain.pdf?sequence=1

I denne studien viste det seg at en gammel kvinne som man senere fant ut hadde jobbet som tannlegeassistent hadde meget høye konsentrasjoner av kvikksølv i hjernen.

Hvis man kan velge mellom å ha mye eller lite kvikksølv lagret i hjernen må det sies at alle vil velge å ha lite. Det er med stor sannsynlighet best å ikke bli eksponert for kvikksølv i noen form. Derfor bør kvikksølv i tannfyllinger og kvikksølv i miljøet fjernes mest mulig. Det som i hvert fall kan sies med 100% sikkerhet er at kvikksølv er en av de giftigste stoffer vi vet om, og kontakt med dette stoffet er best å unngå i sin helhet.

Jeg mener det er for liten kunnskap blant fastleger i Norge angående eksponering for kvikksølv og påvirkning på menneskers helse. De fleste fastleger har lite/ingen kunnskap om dette med kvikksølv, og vil avfeie dette med amalgam og kvikksølv på akkurat samme måte som det ble gjort med ME. Men det har jo vist seg senere at ME er ingen innbilt sykdom. Det er meget sannsynlig at det er en sammenheng mellom helseplager hos visse individer og kvikksølveksponering. Vi får i oss kvikksølv (metylkvikksølv) i stadig større mengder fra fisk, og hvis man knuser en sparepære kan man bli eksponert for kvikksølvdamp. Organisk kvikksølv passerer blod/hjernebarrieren og påviker cellene i kroppen. Cellene styres av gener, og siden gener er forskjellige hos mennesker kan man få varierende reaksjoner hos forskjellige mennesker. Hvor mange fastleger vil ta prøver for å sjekke kvikksølvnivå i blod, urin, hår eller tånegler hvis man har uforklarlige helseplager ? Dette blir nok ofte ikke tatt alvorlig og man skriver heller ut antidepressiva, en helt feilaktig behandling med andre ord.

Det finnes nå forskningsmateriale som viser at kvikksølv fra tannfyllinger lagres i hjernen og i indre organer, og dette kan umulig være positivt. Problemet blir å skille kvikksølv som kommer fra tannfyllinger og kvikksølv fra fisk og andre kilder (knuste sparepærer etc.).

http://tidsskriftet.no/article/960116

http://www.klif.no/Aktuelt/Nyheter/2012/Januar-2012/Mye-kvikksolv-i-dypvannsfisk/

http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2010/Januar-2010/Meir-kvikksolv-i-aure/