Å plastre med penger

Steinar Winther Christensen Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Rolf Gunnar Jørstad
Om forfatteren

I gjesteskribentspalten hadde advokat Steinar Winther Christensen i nr. 14/2012 et interessant innlegg om pasientskadeerstatning. Advokat Winther Christensen har flere gode poenger, men vi mener likevel det er grunn til å presisere noen forhold.

Winther Christensen skriver at det store flertall som melder sin skade får avslag og at av dem som klager til nemnda får ca. 10% medhold. Dette utsagnet kan være egnet til å forlede leseren til å tro at det kun er ti prosent av sakene som meldes til Norsk pasientskadeerstatning (NPE)som får medhold. Det er jo ikke tilfellet. Om lag en tredel av de som fremmer et erstatningskrav til NPE får medhold, og bare i fjor utbetalte NPE nesten kr. 850 millioner i erstatninger. Av de to tredelene som får avslag, påklager ca. 40% avslaget til Pasientskadenemnda. Rundt 10% av disse igjen får medhold i nemnda.

Winther Christensen skriver videre at "det er de sakkyndige leger som i praksis avgjør saken". Det er riktig at de sakkyndiges vurderinger er svært sentrale i utredningen av om det for eksempel foreligger behandlingssvikt. Avgjørelsene i sakene fattes imidlertid på juridisk grunnlag av saksbehandlere i NPE, og de sakkyndige kan og skal heller aldri være mer enn sentrale premissleverandører for våre avgjørelser.

Vi har også lyst til å kommentere advokat Winther Christensens omtale av staten som pasientens motpart. NPE har som oppgave å motta og utrede alle erstatningskrav i henhold til forvaltningslovens bestemmelser og har ingen egeninteresse i utfallet. Vår visjon er å ha pasienten i fokus ved behandlingen av pasientskadesaker, og vi er blant annet opptatt av at erstatningssøker skal oppleve trygghet og tillit til vår håndtering av sakene. Formell motpart blir staten (ved Pasientskadenemnda) kun i enkeltsaker som blir prøvd for domstolene. Dette gjelder i et hundretalls saker i året, ut av en årlig sakstilgang på mellom 4000 og 5000 saker.

Litteratur
Winther-Christensen S. Å plastre med penger. Tidsskr Nor Legeforen nr. 14, 2012; 132