Økt sykefravær ved store livshendelser

Dette kommer frem i artikkelen Sykefravær rundt større livshendelser publisert i Tidsskriftet nr. 10/12. Simen Markussen og Ole Røgeberg ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning har undersøkt sykefraværet i perioden 1993-2005 med utgangspunkt i grupper utsatt for større livshendelser.

Endrede holdninger?

Sykefraværet i Norge doblet seg i perioden 1993-2003. Det er godt kjent at større livshendelser gir utslag i høyere fravær, men arbeidet viser at dette ”ekstrafraværet” rundt livshendelser økte kraftig gjennom perioden. Det er uenighet om i hvilken grad dette kan forklares med medisinske eller ikke-medisinske faktorer.  

- Vi tror økningen skyldes endrede holdninger hos arbeidstakere og leger rundt fravær som ikke er strengt medisinsk begrunnet, økt åpenhet og diagnostisering av psykiske plager, samt en økt medikalisering av naturlig variasjon i helse og følelsesliv, sier Markussen og Røgberg.

Sykere gravide?

Endringene i det ekstra sykefraværet var størst hos gravide. Deres sykefravær økte i perioden fra rundt 18 % til 30 %.  

- Dersom dette skal forklares med sykdom eller skade tilsier det en sterk negativ helseutvikling blant gravide. Om det derimot er tidligere udiagnostiserte psykiske plager som ligger bak økningen, er det overraskende at det er graviditet som gir den mest markante økningen all den tid dette er en svært normal og ønsket livshendelse, sier Markussen og Røgberg.

Arbeidsplassens betydning

lederplass i samme nummer av Tidsskriftet diskuterer professor Dag Bruusgaard funnene.Bruusgaard mener det er problematisk at studien ikke drøfter arbeidsgivers rolle nærmere.

- Norsk forskning har vist at arbeidsplassens tilpasninger betyr mye for hvor lenge gravide kan stå i jobb. Dermed er arbeidsgivers reduserte vilje til tilrettelegging i samme periode en vel så plausible forklaring, sier Bruusgaard.

Han peker også på hvilke konsekvenser det får for eventuelle tiltak dersom man overser arbeidsplassen når ønsket er å holde marginaliserte i arbeid.  

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media