Flere overvektige barn på landet

Dette fremgår av artikkelen Overvekt hos barn – hvilken betydning har bosted?, publisert i Tidsskriftet nr. 9/12. Nora Heyerdahl, Geir Aamodt, Rannveig Nordhagen og Ragnhild Hovengen har i Folkehelseinstituttets undersøkelse «Barns vekst i Norge» sett på om overvekt hos norske tredjeklassinger har sammenheng med om disse bor i urbane eller rurale områder. 

Forebygging krever kunnskap

Overvekt er knyttet til ubalanse mellom energiinntak og energiforbruk. Gener og miljøfaktorer påvirker denne balansen. Årsakene til overvekt er mange og det er viktig at forebyggende tiltak rettes mot samfunnet som helhet.  

Overvekt og fedme i barndommen kan følge individet i voksenlivet og få store økonomiske konsekvenser for samfunnet. Det er i barndommen muligheten for å forebygge overvekt og fedme i voksen alder antakelig er størst. Målrettet forebygging krever kunnskap om hvilke miljøfaktorer som har betydning.

-  Vårt hovedfunn var at andelen barn med overvekt er lavere i kommuner med høy grad av sentralitet, og vi ser de samme tendensene i sammenheng mellom livvidde og bosettingstetthet, sier forfatterne.

Mytene om bygdebarns idylliske oppvekst

Med høyere andel overvekt hos barn i rurale områder, bør oppmerksomheten også rettes mot de faktorene i bygdebarnas nærmiljø som kan bidra til overvekt.

-  Daglig aktivitet, som å sykle eller gå til skolen og fritidsaktiviteter har betydning for barns totale aktivitetsnivå. Det at barn i rurale områder har begrensede muligheter til dette på grunn av stor avstand eller utrygt trafikkmiljø, kan ha negativ innvirkning på aktivitetsnivået, sier forfatterne.

Sammenhengen mellom sosioøkonomisk status, dvs. utdanning og inntekt, og overvekt hos barn er godt dokumentert i flere andre studier. I denne studien er sammenhengen mellom urbanitet og overvekt derfor kontrollert for utdanning og inntekt. Det understrekes videre at det vil være av betydning å undersøke hvordan sammenhengene mellom overvekt og urbanitet faller ut korrigert med individdata for sosioøkonomisk status. Denne studien har kun anvendt sosioøkonomiske data på kommunenivå. 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media