Unges alkoholvaner

Under Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Ung-HUNT 1) i 1995-1997 ble ungdomsskoleelever blant annet spurt om hvor ofte de har sett sine foreldre beruset. Fire år senere deltok de samme ungdommene i en ny undersøkelse (Ung-HUNT 2) hvor de ble spurt om deres egne rusmiddelvaner. I artikkelen «Er risikofylt rudmiddelbruk vanligere blant ungdom som har sett foreldrene bersuset» i Tidsskriftet 4/2012 viser resultatene av denne undersøkelsen at det å se sine foreldre beruset har noe å si for egne rusvaner.

- Flere ungdommer som hadde sett foreldrene beruset, oppga å ha vært beruset mer enn ti ganger, sammenliknet med ungdommer som ikke hadde sett foreldrene beruset, skriver forfatterne.

Jo oftere ungdommene hadde sett sine foreldre beruset, jo større sjanse var det for at de selv hadde drukket seg beruset mange ganger. Undersøkelsen viser at begge kjønn er utsatt, men risikofylt rusbruk var mest vanlig blant guttene som hadde sett foreldrene beruset.
Gutter som hadde sett foreldrene beruset noen få ganger hadde økt risiko for å ha prøvd narkotika, men dette gjaldt ikke jenter. Sammenhengen var sterkest for gutter som hadde foreldre med høyere utdanning. Der foreldrene ble observert beruset opptil flere ganger i måneden eller uken, var det ingen forskjell mellom kjønnene: Både guttene og jentene rapporterte i større grad at de hadde prøvd narkotika.

- I denne studien hang det å ha sett sine foreldre beruset da man var i ungdomsskolealder sammen med det å selv å ha vært beruset gjentatte ganger og ha prøvd narkotika fire år senere, sier Siri Håvås Haugland.

- Det er vanskelig å komme med direkte årsak/virkning-forhold, men det tyder sterkt på at foreldrenes alkoholvaner påvirker den yngre generasjonen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media