Dosering av psykofarmaka

I en artikkel i Tidsskriftet 3/2012 har Kjell Petter Bøgwald et.al. studert dosering og serumkonsentrasjon av antidepressiver, antipsykotika, og antiantiepileptika hos 1 553 pasienter ut fra kjønn og alder. De fant at eldre mennesker, spesielt kvinner, i gjennomsnitt får høyere serumsverdier av antidepressiver enn yngre pasienter.

At kvinner i gruppen over 65 år får høyere serumverdier enn andre kan skyldes at kvinner statistisk sett lever lengre enn menn. Men i studieutvalget var aldersforskjellen mellom kjønnene marginale. En annen forklaring kan derfor være forskjell i kroppsvekt: menn veier i snitt 16-17 % mer enn kvinner. Aldring innebærer fysiologiske forandringer som kan påvirke distribusjon av legemidler, f.eks. endret fettprosent, muskelmasse og kroppsvekt. Vekten faller i begge kjønn fra omtrent 60 års alder, og dette sammen med lavere eliminasjon forårsaket av redusert aktivitet av legemiddelmetaboliserende enzymer, dårligere nyrefunksjon eller redusert blodgjennomstrømning i leveren kan medvirke til alderseffekten.

- Pasientene i studien fikk gjennomgående høyere doser av antidepressiver og antipsykotika enn WHOs definerte døgndoser, sier Kjell Petter Bøgwald.

Andre studier har vist at kvinner oftere får bivirkninger enn menn.F. Funnene i denne studien viser at høyere serumkonsentrasjon kan føre til at det blir mer bivirkninger – særlig hos kvinner på 65 år og eldre.

- Studien kan tyde på at norske leger ikke tar nok hensyn til kjønn og alder ved dosering av antidepressiver, mener forfatterne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media