Dosering av psykofarmaka

I en artikkel i Tidsskriftet 3/2012 har Kjell Petter Bøgwald et.al. studert dosering og serumkonsentrasjon av antidepressiver, antipsykotika, og antiantiepileptika hos 1 553 pasienter ut fra kjønn og alder. De fant at eldre mennesker, spesielt kvinner, i gjennomsnitt får høyere serumsverdier av antidepressiver enn yngre pasienter.

At kvinner i gruppen over 65 år får høyere serumverdier enn andre kan skyldes at kvinner statistisk sett lever lengre enn menn. Men i studieutvalget var aldersforskjellen mellom kjønnene marginale. En annen forklaring kan derfor være forskjell i kroppsvekt: menn veier i snitt 16-17 % mer enn kvinner. Aldring innebærer fysiologiske forandringer som kan påvirke distribusjon av legemidler, f.eks. endret fettprosent, muskelmasse og kroppsvekt. Vekten faller i begge kjønn fra omtrent 60 års alder, og dette sammen med lavere eliminasjon forårsaket av redusert aktivitet av legemiddelmetaboliserende enzymer, dårligere nyrefunksjon eller redusert blodgjennomstrømning i leveren kan medvirke til alderseffekten.

- Pasientene i studien fikk gjennomgående høyere doser av antidepressiver og antipsykotika enn WHOs definerte døgndoser, sier Kjell Petter Bøgwald.

Andre studier har vist at kvinner oftere får bivirkninger enn menn.F. Funnene i denne studien viser at høyere serumkonsentrasjon kan føre til at det blir mer bivirkninger – særlig hos kvinner på 65 år og eldre.

- Studien kan tyde på at norske leger ikke tar nok hensyn til kjønn og alder ved dosering av antidepressiver, mener forfatterne.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.