Viktigheten av obduksjon

Dødsmeldingen er i over 90 % av tilfellene det eneste man har å gå etter når man skal registrere dødsårsak og sette opp dødsårsaksstatistikk. I en mindre andel blir dødsårsaken korrigert gjennom funn ved obduksjon. G. Cecilie Alfsen og Jan Mæhlen ønsket å se nærmere på om endringene etter obduksjon var så store at de kunne påvirke dødsårsaksstatistikken og presenterer resultatene i en studie publisert i Tidsskriftet 2/2012.

- Tilsvarende studier er ikke tidligere utført i Norge, skriver forfatterne.

Folkehelsen

Dødsårsaksstatistikken som årlig publiseres av SSB gir et viktig grunnlag for vurdering av folkehelsen, og det er derfor viktig at statistikken holder høy kvalitet. Forfatterne viser ganske klart viktigheten av obduksjon: Av 1 773 obduksjoner av døde ble det gjort endringer i underliggende dødsårsak på så mange som 1 077, eller 61 %. Dette understøttes av liknende analyser gjort i andre land der blant annet en studie fra Connecticut fra 1980 viser en endring på 29 % av tilfellene, mens en øst-tysk studie fra 1987 (med 100 % obduksjonsfrekvens) var det endring på 30 %.

- Selv om antall dødsfall med obduksjon er lite i forhold til totalt antall dødsfall og utvalget sterkt selektert til sykehusdødsfall, gir resultatene etter vår oppfatning grunnlag for diskusjon om kvaliteten på dødsårsaksstatistikken, sier G. Cecilie Alfsen.

Utslaget på statistikken var størst for sykdommer i sirkulasjonssystemet, med blant annet en økning av iskemisk hjertesykdom fra 17 til 25 %. Trass i at samsvaret mellom dødsmelding og obduksjonsfunn var best innen sykdomsgruppen kreft, var hvert tiende kreftdødsfall var ikke angitt på dødsmeldingen og hvert femte kreftdødsfall ble endret til ikke-kreft etter obduksjon. Det var også store forskyvninger innen og mellom de øvrige sykdomsgruppene.

Obduksjon gir et veldig viktig korrektiv til dødsmeldingen, men likevel har man ikke en nasjonal standard for hvordan obduksjon skal gjennomføres og hvordan resultatene av disse skal vurderes.

- Fallende antall sykehusobduksjoner kan medføre endret sammensetning av dødsårsaker, mener forfatterne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media