Fastlegeforskrift satte fart i debatten

Helse- og omsorgsdepartementet offentliggjorde rett før jul utkast til revidert forskrift om fastlegeordningen i kommunene. Forslaget legger opp til en detaljert styring av fastlegenes tilgjengelighet for både pasienter og kommunale tjenester, oppsøkende virksomhet og økte rapporteringskrav. Kommunene skal kunne bruke økonomiske sanksjoner overfor leger som ikke oppfyller kravene. Grensesnittet mellom kommunal kontroll og styring og Helsetilsynets faglige tilsynsrolle er uklart beskrevet.

Flere må henvises til spesialisthelsetjenesten

- Fastlegenes mulighet for faglig begrunnet prioritering vil bli svekket, og det oppstår risiko for at de sykeste rykker bakover i køen, mens fastlegene vil måtte henvise mange flere pasienter til spesialisthelsetjenesten, påpeker Kristoffersen i den aktuelle lederartikkelen. Kristoffersen har tidligere arbeidet som helsebyråkrat og allmennlege og ledet Allmennlegeforeningen fra 2005 til 2009. Han er nå overlege ved Avdeling for samhandling, Akershus universitetssykehus.

Djevelen i detaljene

- Når man har lest høringsnotatet til fastlegeforskriften, blir det også tydelig at alt som står der, allerede er beskrevet i de tidligere dokumentene publisert etter stortingsmeldingen om samhandlingsreformen. Det har bare vært litt gjemt i ordflommen. Men djevelen er som kjent i detaljene, skriver Tidsskriftets redaktør Charlotte Haug i en lederartikkel publisert tirsdag denne uken. Hun mener dette er noe av forklaringen på hvorfor det har vært påfallende lite debatt om samhandlingsreformen både blant leger og i det offentlige tidligere.

- Dokumentene har vært nesten ugjennomtrengelige. Dels fordi de er så omfangsrike, men kanskje mest fordi de inneholder så mange selvfølgeligheter og upresise formuleringer at det er vanskelig å forstå nøyaktig hva som står der, skriver Haug.

Begge lederartiklene er lagt ut i Tidsskriftets blogg der du kan delta i debatten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media