Medisinsk korrupsjon kan gå ut over norske pasienter

- Forskningen har ført til at pasienter er blitt utsatt for betydelig risiko uten å ha fått en klar gevinst av behandlingen, skriver Jens Ivar Brox, overlege ved ryggseksjonen ved Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet, i en kommentarartikkel i Tidsskriftet.

- I kirurgiske studier med industrien som oppdragsgiver rapporteres det åtte ganger oftere signifikante positive utfall enn i studier som er offentlig finansiert, påpeker Robin Holtedahl, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Buskerud, i en kronikk i Tidsskriftet.

Pengestrøm

Begge er opptatt av pengestrømmen mellom amerikanske produsenter av medisinsk utstyr og forskerne, og begge mener norske pasienter kan være påvirket.

- Interessekonflikter oppstår i det øyeblikk ortopeden, eller avdelingen vedkommende arbeider i, oppnår økonomisk fordel av å promotere eller ta i bruk ett bestemt produkt, sier Holtedahl.

Underrapportering

Både Holtedal og Brox trekker frem en av verdens største leverandører av ryggimplantater og produsent av det beinvekststimulerende preparat Infuse som et eksempel.

- I 13 publiserte industrifinansierte Infuse-studier med til sammen 780 pasienter ble det ikke rapportert noen komplikasjoner, mens en gruppe uavhengige forskere som innhentet data om det samme materialet påviste en komplikasjonsrate på opptil 50 %, skriver Holtedahl.

Det er Eugene Carragee og medarbeidere som i en systematisk oversiktsartikkel, publisert i tidsskriftet Spine Journal, kritisk har vurdert sikkerhetsprofilen til Infuse og funnet denne oppsiktsvekkende mangelen på rapportering av komplikasjoner.

Brukes i Norge

Likevel er det sterk tiltro til Infuse i FDA (United States Food and Drug Administration) og det brukes også ved enkelte ryggoperasjoner i Norge, forklarer Brox. Han viser til Carragee og medarbeideres granskende artikkel, som sier at nesten alle forfatterne av de industrisponsede artiklene hadde finansielle bindinger.

- I studier som omfatter mer enn 100 pasienter, er det dokumentert finansielle transaksjoner på mer enn 10 millioner dollar. Funnene i Spine-artikkelen gir sterk mistanke om underrapportering av komplikasjoner for å oppnå økt fortjeneste. Det kan ha ført til at ortopeder har valgt metoden fordi komplikasjonsrisikoen var ansett for å være lavere enn den faktisk er.

 Omfattende problem

Holtedahl mener problemet omfatter mye mer enn ryggkirurgien.

- Innen leddkirurgien er forskjellene muligens enda større. Godt resultat etter hoftealloplastikk ble rapportert i 96% av industrifinansierte studier, mot 41% i studier uten slik finansiering, mens dårlig utfall ble rapportert i henholdsvis 2% og 59% av studiene, skriver han.

Usikker fremtid

Han konkluderer med at det er stor grunn til å betvile objektiviteten til industrifinansiell forskning innen ortopedien. Både han og Brox ønsker økt gjennomsiktighet i pengestrømmen for å øke troverdigheten til industrien, men de er ikke udelt overbeviste om at ting vil bli bedre.

- Er det mulig å hindre en liknende skandale i fremtiden eller er det mer sannsynlig å spørre: Hva blir det neste? skriver Brox.

Orignalartiklene heter For godt til å være sant av Jens Ivar Brox og Ortopeder i lommen på industrien av Robin Holtedahl.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media