Kan aids bli historie?

Emner:
  • aids
  • behandling
  • epidemi
  • hiv
  • kampanje

I forbindelse med verdens aidsdag 1. desember har jeg skrevet en lederartikkel,

hvor jeg hevder at hivepidemien kan reverseres, og på sikt nærmest elimineres, dersom mange nok får behandling.

Bakgrunnen er flere studier de siste årene som viser en sterk sammenheng mellom bruk av hivmedisiner og reduksjon av hivsmitte på befolkningsnivå.

hvor man randomiserte drøyt 1 700 par med ulik hivstatus til konvensjonell hivbehandling (CD4-tall < 250) eller tidlig hivbehandling (CD4-tall 350-550). Studien var i utgangspunktet styrkeberegnet for å kunne fange opp en 39% reduksjon i hivsmitte, men måtte avbrytes da man ved en interimanalyse fant at tidlig hivbehandling reduserte relativ risiko for hivsmitte med hele 96%.Matematiske modeller tyder nå på at om vi behandler mange nok i lang nok tid, vil antall nysmittede reduseres såpass drastisk at epidemien kan gå over i en eliminasjonsfase, og i løpet av en generasjon eller to reduseres til en lavprevalent og håndterbar epidemi.

Hva betyr studien i

for norske forhold? Forhåpentligvis kan den bidra til mindre stigmatisering.

Det skal imidlertid nevnes at det var utstrakt bruk av kondomer blant studiedeltakerne, 97% levde i stabile heteroseksuelle parforhold, og kun 5% hadde hatt andre seksualpartnere de siste tre månedene før studiestart. Studien er derfor ikke umiddelbart overførbar til norske forhold, hvor vi i

, spesielt blant menn som har sex med menn. I denne gruppen bør det være enda mer fokus på tidligere hivtesting, mer kondombruk og behandling av seksuelt overførbare sykdommer, i tillegg til behandling når det er medisinsk indisert.I et globalt perspektiv bør behandling og primærforebygging nå integreres i samtlige behandlingsprogrammer.

en historisk nullvisjon for nysmitte, aidsrelatert død og stigmatisering. For å nå denne nullvisjonen er vi avhengige av at Norge og andre giverland tenker stort nok. Et første skritt på veien er å sørge for behandling til de 15 millioner menneskene som trenger det innen 2015. 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media