Kan aids bli historie?

Emner: 
aids
behandling
epidemi
hiv
kampanje
Denne artikkelen ble skrevet for bloggen Tidsskriftet publiserte i tidsrommet 2010-2014. Der presenterte vi frittstående kommentarer.
I forbindelse med verdens aidsdag 1. desember har jeg skrevet en lederartikkel, Internasjonal hiv-kamp mot 2015: to scenarier, hvor jeg hevder at hivepidemien kan reverseres, og på sikt nærmest elimineres, dersom mange nok får behandling. Rød sløyfe i anledning verdens aidsdagBakgrunnen er flere studier de siste årene som viser en sterk sammenheng mellom bruk av hivmedisiner og reduksjon av hivsmitte på befolkningsnivå. New England Journal of Medicine publiserte i august en studie hvor man randomiserte drøyt 1 700 par med ulik hivstatus til konvensjonell hivbehandling (CD4-tall < 250) eller tidlig hivbehandling (CD4-tall 350-550). Studien var i utgangspunktet styrkeberegnet for å kunne fange opp en 39% reduksjon i hivsmitte, men måtte avbrytes da man ved en interimanalyse fant at tidlig hivbehandling reduserte relativ risiko for hivsmitte med hele 96%. Matematiske modeller tyder nå på at om vi behandler mange nok i lang nok tid, vil antall nysmittede reduseres såpass drastisk at epidemien kan gå over i en eliminasjonsfase, og i løpet av en generasjon eller to reduseres til en lavprevalent og håndterbar epidemi. Dette poenget ble nylig debattert på forsiden av The Economist under tittelen The end of AIDS? Hva betyr studien i New England Journal of Medicine for norske forhold? Forhåpentligvis kan den bidra til mindre stigmatisering. Det skal imidlertid nevnes at det var utstrakt bruk av kondomer blant studiedeltakerne, 97% levde i stabile heteroseksuelle parforhold, og kun 5% hadde hatt andre seksualpartnere de siste tre månedene før studiestart. Studien er derfor ikke umiddelbart overførbar til norske forhold, hvor vi i de siste 15 årene har sett en økning i hivsmitte og andre seksuelt overførbare sykdommer, spesielt blant menn som har sex med menn. I denne gruppen bør det være enda mer fokus på tidligere hivtesting, mer kondombruk og behandling av seksuelt overførbare sykdommer, i tillegg til behandling når det er medisinsk indisert. I et globalt perspektiv bør behandling og primærforebygging nå integreres i samtlige behandlingsprogrammer. Tema for verdens aidsdag er Getting to zero, en historisk nullvisjon for nysmitte, aidsrelatert død og stigmatisering. For å nå denne nullvisjonen er vi avhengige av at Norge og andre giverland tenker stort nok. Et første skritt på veien er å sørge for behandling til de 15 millioner menneskene som trenger det innen 2015.  

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.