Flere forgiftninger i øst

Oslos befolkning har lenge hatt et større sprik i levekår enn resten av landet, og disse ulikhetene har siden 1800-tallet fulgt geografiske skillelinjer mellom øst og vest, skriver Kolvik og medarbeidere i en originalartikkel i Tidsskriftet. Internasjonalt er det vist en sammenheng mellom sosioøkonomisk status og akutte forgiftninger, men dette er ikke blitt undersøkt i Norge før nå. Forfatterne har vist at en slik sosial gradient er sterkt til stede også i Oslo, ved å bruke kommunens offisielle levekårsindeks og dele de 15 bydelene i tre grupper.

Likt forgiftningsmønster, ulik forgiftningsinsidens
I en ettårsperiode fra 2003 til 2004 ble alle voksne, sykehusinnlagte pasienter med adresse i Oslo og med hoveddiagnose akutt forgiftning inkludert i studien. Totalt var det 691 pasienter, hvorav 96 % hadde selvpåførte forgiftninger.

- Det var betydelig flere suicidale, appellpregede og rusrelaterte forgiftninger per innbygger i bydelene med de vanskeligste levekårene. Intensjonene bak forgiftningene var likevel likt fordelt i bydelsgruppene, og det samme gjaldt hovedvirkestoffene som ble brukt. Det viser at intensjon og inntatt virkestoff var helt uavhengig av levekår, selv om insidensen var veldig ulik, sier førsteforfatter Hallgeir Mæsel Kolvik.

Flest sykehusinnleggelser med akutt forgiftning skyldtes benzodiazepiner (20 %), etanol (18 %) og paracetamol (12 %). Insidensen spriket fra 1,36 sykehusinnleggelser per 1000 innbyggere i bydelene med best levekår, til 2,14 per 1000 i de vanskeligst stilte bydelene. Bydel Sagene hadde høyest insidens med 3,19 – drøyt fire ganger høyere enn Nordre Aker med 0,74.
Religion og sivil status spiller inn
GHB var det vanligste illegale rusmiddelet (6 % av alle sykehusinnleggelsene). Det henger sammen med at man i Norge behandler de fleste opiatoverdoser utenfor sykehus. For GHB sto bydel Frogner alene for 30 % av innleggelsene totalt, og 80 % av innleggelsene i sin bydelsgruppe. Søndre Nordstrand utpekte seg med en spesielt lav forgiftningsinsidens i forhold til sine levekår.

Forfatterne mener dette et stykke på vei kan forklares av innbyggernes alder, sivilstatus og religion.

- Søndre Nordstrand hadde 40 % ikke-vestlige innvandrere blant sine innbyggere, den høyeste andelen av alle Oslos bydeler. Muslimer er overrepresentert her, og denne religionen er vist å være en beskyttende faktor mot rusmisbruk. Frogner hadde en svært høy andel unge voksne uten barn (89 % av innbyggerne var over 18 år). Det kan tenkes å skape sosiale mekanismer som virker inn på antall og type forgiftninger, uten at vi i denne studien kan konkludere med det, sier Kolvik.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media