Hvordan skrive en god oversiktsartikkel?

- Gode oversiktsartikler har en stor, interessert og innflytelsesrik leserkrets - leger og pasienter, helsemyndigheter og politikere. Dette er etter alt å dømme de artiklene som gir størst direkte gjennomslag både i klinisk praksis og i helsepolitiske beslutninger. Samtidig er gode oversiktsartikler noe av det mest tidkrevende og vanskelige å skrive, og mange av artiklene vi mottar, må dessverre refuseres, skriver Haug.

Endrede krav i Tidsskriftet
På møtet for Tidsskriftets faglige medarbeidere i april 2011 var det enighet om å endre noen av kravene til oversiktsartikler, som første gang ble formalisert i 2006. Blant annet må artikkelforfatterne redegjøre for sine kilder grundigere enn før, vi går bort fra begrepene «systematisk» eller «ikke-systematisk» , og artikkelen skal munne ut i konkrete konklusjoner eller anbefalinger. Det skal gjøres eksplisitt rede for hvor det er usikker eller manglende kunnskap og områder der det eventuelt er stor uenighet i fagmiljøene.

Pris for beste oversiktsartikkel
- Gode og relevante oversiktsartikler krever betydelig innsats fra forfatterne og er av stor betydning for den enkelte leges kliniske praksis og for legenes innflytelse i helsetjenesten. Fordi det fortsatt er slik at selv meget gode oversiktsartikler skrevet på norsk meritterer mindre enn tilsvarende artikler på engelsk, føler mange forfattere at deres innsats ikke får tilstrekkelig anerkjennelse. Tidsskriftet kan dessverre ikke gjøre noe med meritteringssystemene, men for å understreke hvor høyt slike artikler verdsettes, har vi hvert år siden 2002 delt ut priser for de tre beste oversiktsartiklene i foregående årgang. Førsteprisen var i år på 30 000 kroner, og prisutdelingen er et av høydepunktene på Tidsskriftets årlige møte for de faglige medarbeiderne, skriver Haug.

Les hele saken:
«Af ovenstaaende korte Fremstilling tør formentlig fremgaa…»

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media