Ny president velges i dag

Foreningens første kvinnelige president, Torunn Janbu, takker av etter seks år. Begge kandidatene til dagens valg har lang erfaring som tillitsvalgte og er medlem av Sentralstyret. Gjessing er avtroppende leder i Yngre legers forening og Hansen er leder i Allmennlegeforeningen. I Tidsskriftet har de presentert seg selv og sitt syn på utfordringene helsevesenet, legene og Legeforeningen står overfor.

Kvalitetsregistre, sykehusplan og turnustjenesten
Trond Egil Hansen mener Legeforeningen trenger en tydelig og kompetent ledelse.

- Legeforeningen er både eksternt og internt blitt oppfattet som bremsekloss når det gjelder utvikling av kvalitetsregistre. Dette inntrykket vil jeg arbeide for å endre, skriver Hansen. Han mener forskningens og forskernes kår må bedres, og understreker viktigheten av at de fagmedisinske foreningene opplever gode vilkår for sin virksomhet innenfor Legeforeningen.

- Vi trenger en nasjonal sykehusplan, som må avklare hvilke sykehus vi skal ha, hva de skal inneholde og hvor de skal ligge. Jeg mener at Legeforeningen skal mene noe om dette, også der rikspolitikerne bøyer av for lokalt politisk press, skriver Hansen.

For sykehusleger og pasienter vil han også stå på barrikadene for å hindre at de blir turnusarbeidere, slik som sykepleierne.  Han vil også jobbe for gjennomføringen av faste stillinger i sykehus.

Spørsmålet om turnustjenesten er ikke avklart, og Hansen vil sørge for at Legeforeningen arbeider videre med å finne løsninger på hvordan nyutdannede leger får en god start på yrkeslivet – uten ventetid. Fastlegeordningen må utvikles og det er behov for en nasjonal legevaktreform. Han vil ikke legge lokk på nødvendige indre meningsutvekslinger i underforeningene.

- Legeforeningen har et forbedringspotensial når det gjelder budskap i mediene. Vi må oftere komme med tydeligere utspill, gjerne mer kritiske og spissformulerte for å komme til orde, sier Hansen, og trekker frem sin medieerfaring og evne til å tenke før han snakker.

Samhandlingsreform, lokalsykehus og omorganisering
Hege Gjessing mener fornøyde leger gir fornøyde pasienter og gode helsetjenester. Hennes visjon for Legeforeningen er en sterk og samlet forening som er godt synlig i samfunnsdebatten.

- Legeforeningen skal være en drivkraft i norsk helsepolitikk, og vi skal være en organisasjon som medlemmene naturlig identifiserer seg med og er stolte av å være en del av.

I forhold til samhandlingsreformen mener hun at fastleger, kommuneoverleger, avtalespesialister og sykehusleger må gis reelle muligheter til å delta i arbeidet. I forhold til nasjonal sykehusplan mener hun at visse funksjoner med fordel kan sentraliseres for at det skal være mulig å levere høykvalitetstjenester.

- Dette hindrer oss ikke i å ha gode lokalsykehus som gjør at alle kan følge seg trygge på at de raskt får hjelp for de vanligste sykdommene og skadene når de trenger det.  Per i dag er diskusjonen i for stor grad preget av en argumentasjon som ikke er godt nok faglig fundert. Det gir opphav til unødvendige konflikter. Dette må vi komme forbi. Vi må samarbeide – på tvers av fag, avdelinger og byer, skriver hun.

I forhold til omorganiseringsprosessen som foregår ved sykehusene i Oslo mener hun det er helt avgjørende å skape felles forståelse i organisasjonen for hvorfor endringene er nødvendige og hvilke mål man arbeider frem mot.

- Fagmiljøene skal ha en sterk stemme i alle omorganiseringer. Vi har ikke dårlig tid, til tross for at en del ledere i Helse-Norge påstår det. Bemanninsreduksjonen ved mange sykehus har ført til at det nå flere steder er for få leger, eller det er leger med mangelfull kompetanse i forhold til oppgavene.

Gjessing mener flere leger må ta formell lederutdanning og påta seg lederoppgaver og at fagutvikling og forskning bør prioriteres og merittere på en bedre måte enn i dag.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media