Etterlyser tiltak mot sykefravær

Det skriver Ingrid Sivesind Mehlum i en artikkel i Tidsskriftet . Hun har gjort en litteraturgjennomgang som viser at sykefravær i mange tilfeller er arbeidsrelatert, enten i snever forstand, når sykefraværet skyldes arbeidsrelatert sykdom eller skade, eller i videre betydning, når sykefraværet skyldes ubalanse mellom individuelle ressurser og jobbkrav. I begge tilfeller vil tiltak på arbeidsplassen kunne forebygge eller forkorte sykefravær.

Mer vekt på forebygging
– Mange ressurser settes inn for å få sykmeldte tilbake i arbeid, både fra leger, arbeidsgivere og NAV. Man bør imidlertid legge mer vekt på primærforebyggende tiltak for å redusere arbeidsrelatert sykdom og tilrettelegge arbeidet for personer med økt risiko for sykefravær før de blir sykmeldt. For mange vil det ta lang tid før de da er i stand til å arbeide igjen, skriver Mehlum.

Hun mener arbeidsgiver har et klart ansvar, men at de ofte ikke ser behovet for tiltak før den ansatte blir alvorlig syk eller sykmeldt. Legene kan se behovet, men mangler ofte kunnskap om arbeidsrelaterte forhold og kontakt med arbeidsgiver.

Mangler i IA-avtalen
Bedriftshelsetjenesten burde ha en mer sentral rolle i dette arbeidet, men er lite synlig i dagens IA-avtale. IA-avtalen har konsentrert seg mest om å redusere sykefraværet, skriver Mehlum.

Professor Dag Bruusgaard understreker i en lederartikkel at det er vanskelig, men viktig å skille mellom årsak til sykdom og hvilke konsekvenser sykdom får.

– Mehlums artikkel er et godt argument for å sette inn tiltak tidligere, gjøre mer på arbeidsplassene og involvere bedriftshelsetjenesten sterkere, skriver Bruusgaard.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media