Den torkverte lege

Emner: 
feil
havarikommisjon
pasientsikkerhet
Peter F. Hjort
skam
Denne artikkelen ble skrevet for bloggen Tidsskriftet publiserte i tidsrommet 2010-2014. Der presenterte vi frittstående kommentarer.
- Det er menneskelig å frykte sine feil. Det er også menneskelig å lære av dem. Det ville ikke vært unaturlig at leger frykter feilmeldingssystemer fordi det da blir økt oppmerksomhet rundt det de frykter mest, skriver Maria Gjerpe i Tidsskriftets blogg i går. Hun skriver sitt innlegg etter at Helse- og omsorgkomiteen nylig kom med en innstilling om opprettelse av en havarikommisjon i helsesektoren. Gjerpe problematiserer legers oppfatning av å gjøre feil. “Det å gjøre feil fremstilles som en dødssynd. Den som feiler, stigmatiseres. Stigma skaper frykt og hindrer nytenkning. Det er så klart viktig å ta de rette avgjørelsene og å unngå de gale handlinger. Likevel er ingen Supermennesker.” Den uungåelige konsekvensen Leger og helsepersonnel er i et yrke der feil dessverre vil ha konsekvenser. Peter F. Hjort deler i sin bok “Uheldige hendelser i helsetjenesten”  helsepersonellet i tre grupper når det har skjedd feil.
  1. Den største gruppen har liten eller ingen skyld i hendelsen, men har blitt “overmannet av systemet”, for eksempel på en travel og stresset vakt.
  2. En mindre gruppe har heller ikke skyld i hendelsen, men kunne kanskje avverget den ved ekstra påpasselighet.
  3. En liten gruppe har en viss skyld.
Helsepersonell har ofte sterke følelser etter at uheldige hendelser har skjedd. Dette er uavhengig av skyld, altså finnes følelsene i alle tre av grupper. For å unngå feil ha tilsynsmyndighetene endret fokus fra syndebukktilnærmingen og over til systemtanken. Likevel vil ikke dette ta bort helsepersonellets følelser etter å vært med på uheldige hendelser. Hjort refererer blant annet til allmennpraktikeren David Hilfiker som begår en fatal feil som han senere skriver både artikkel og bok om. I siste avsnitt av boken skriver han
At some point we must all bring medical mistakes out of the closet.  This will be difficult as long as both the profession and society continue to project their desires for perfection onto the doctor.  Physicians need permission to admit errors.  They need permission to share them with their patients.  The practice of medicine is difficult enough without having to bear the yoke of perfection.
Advarsel til legen, gunstig for pasienten? Fokus på hvordan leger opplever å gjøre feil handler ikke bare om å ta vare på leger, men også om omsorg for pasientene. En undersøkelse ved Haukeland universitetsssykehus blant medisinstudenter og leger avdekker at de fleste har gjort feil som har fått konsekvenser. Tre av fire har vurdert å slutte grunnet slike feil. Man kan godt tenke seg at de sterke negative følelsene ved å gjøre feil, fører til økt risiko for nye hendelser. Kirurg Atul Gawande skriver i sin bok “Complications. A surgeons note on an imperfect science” om følelsen etter en situasjon han ikke mestret:
I felt a sense of shame like a burning ulcer. This was not guilt: guilt is what you feel when you have done something wrong. What I felt was shame: I was what was wrong.
Gawande forteller også om en kollega som gjør en feil. Etter å ha mistet blødningskontroll på en pasient under operasjonen så dør pasienten:
Afterward, he could barely bring himself to operate. When he did operate, he became tentative and indecisive. The case affected his performance for months.
Fagfellelæring Jeg tror det  viktigste for både pasienter og helsepersonell er en lokal kultur for å diskutere og lære av feil. Statlige organer og kommisjoner tror jeg i liten grad vil for systemene være gunstig, men den enkelte lege i mindre grad vil lære av det. Jeg mener ikke helsepersonell skal beskyttes fra kritisk søkelys, men for pasientene sin del, så er vi nødt på å se hvilke ordninger som vil læring. En kollegial kultur der diskusjoner om feil, nestenfeil og uheldige hendelser er vanlige, vil også være et naturlig sted å lære av feil. Ifølge Aasland og Førde i Helsetilsynets rapport “Læring av feil og klagesaker”, så har under halvparten av legene arbeidsplasser med regelmessige møter for diskusjon om dramatiske/kritiske hendelser. Veldig mange ønsker seg nok flere slike møter. Kanskje det vil hjelpe til for en mer offensiv og mindre autoritær holdning til å lære av feil?

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.