Sigmoidoskopi reduserer risiko for tarmkreft

Han viser til en britisk studie som konkluderer med at dødeligheten av kolorektalkreft reduseres med 43 % blant pasienter som gjennomgår sigmoidoskopiundersøkelse.

– Sigmoidoskopi er en kikkertundersøkelse av nederste halvdel av tykktarmen, til forskjell fra koloskopi, der hele tykktarmen undersøkes, forklarer han.

Sigmoideoskopi eller avføringsprøve?
Sceeningprogrammer for kolorektal kreft er enten innført eller på vei til å bli innført i mange europeiske land, samt i Australia og New Zealand. Også i USA er det stort engasjement til fordel for slik screening. Inntil nylig var testing av okkult (usynlig) blod i avføringen det eneste screeningverktøyet som hadde dokumentert effekt i forhold til å redusere dødelighet. Nå viser resultatene av en britisk studie, publisert i The Lancet, at sigmoidoskopi har enda bedre effekt.

Invitert lederskribent
Michael Bretthauer ble invitert til å skrive en lederartikkel om dette i BMJ. Som spesialist i indremedisin, leder for enhet for kolorektal screening ved Kreftregisteret og lege ved Gastromedisinsk avdeling, Rikshospitalet, jobber han med feltet til daglig. Han sitter også i en nasjonal rådgivningsgruppe som på vegne av myndighetene skal utrede screeningalternativer i Norge. I dag finnes det ikke et slikt tilbud.

Reduksjon i dødelighet
I den britiske studien ble mer enn 170 000 personer i alderen 55-64 år randomisert til enten sigmoidoskopi eller ingen undersøkelse. Undersøkelsene ble foretatt i perioden 1994-99 og etter 11 års oppfølging var antall tilfeller av kolorektal kreft redusert med 33 % og dødeligheten redusert med 43 % blant de som fulgte screeningprogrammet, sammenliknet med kontrollgruppen.

– Studien viser hvor viktig det er med langvarige offentlig finansierte medisinske studier. Denne ble initiert tidlig på 1990-tallet og resultatene er klare nesten 20 år senere. Mange argumenterer med at medisinen utvikler seg så raskt at en studie av så lang varighet vil være utdatert innen resultatene er klare. Denne studien viser at de tar feil, skriver Bretthauer.

Fleksible screeningprogrammer
Noen land har anbefalt endoskopiscreening helt siden tidlig på 1990-tallet, men de siste årene er flere blitt kritiske på grunn av mangelen på dokumentert effekt.
– Dette viser tydelig at screeningprogram bør være fleksible og tilrettelagt for utprøving av nye screeningmetoder, sier Bretthauer til Tidsskriftet.

Han forteller om en tilsvarende studie i Norge, publisert i BMJ i 2009, som konkluderte med at sigmoidoskopiscreening mot kolorektalkreft hadde liten eller ingen effekt.
– Trolig skyldes dette den korte oppfølgingstiden på sju år, sier Bretthauer, som selv var medforfatter.

Sigmoidoskopi som et tillegg
Han mener det bør vurderes å innføre sigmoidoskopi som en del av screeningprogrammer mot kolorektalkreft, og at man bør sammenlikne denne metoden med andre som brukes i programmer i dag innenfor progammenes rammer.

– I forhold til dødelighet er sigmoidoskopi mer effektivt enn test av okkult blod i avføringen, og i forhold til antall nye krefttilfeller er det bare sigmoidoskopi som har effekt. En annen fordel med denne undersøkelsen er at den ikke må gjøres så ofte. En åpenbar ulempe er den invasive prosedyren og behovet for tarmtømming, skriver han.

Les lederartikkelen i BMJ:
Which tool is best for colorectal cancer screening?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media