Norge likevel ikke i overdosetoppen

Politiets overdosestatistikk inkluderer mye mer enn heroinrelaterte dødsfall, skriver Helge Waal og medarbeidere ved Senter for rus- og avhengighetsforskning i en artikkel i Tidsskriftet.

Økning i 2007?
Politistatistikken bygger på innmeldinger til Kripos fra politidistriktene. Tallene publiseres årlig og fører ofte til store presseoppslag. Det har vakt oppmerksomhet at Norge sammenliknet med andre land har et høyt antall overdosedødsfall, særlig i hovedstaden Oslo. Ekstra oppmerksomhet ble det da kurven viste en ny økning i 2007.

- Tallene stemmer ikke
Waal og kollegene har undersøkt grunnlaget for statistikken, og funnet ut at tallene ikke stemmer.
- Da vi så nærmere på tallene så vi at det ikke var noen økning i 2007. Fra kilder i politiet fikk vi høre at registreringsrutinene i Oslo var blitt endret. I motsetning til tidligere regnet man forgiftningsdødsfall uten bruk av illegale rusmidler som overdosedødsfall. Så legemidler ligger nok bak en del av dødsfallene, sier Waal til Tidsskriftet.

Politiets overdosestatstikk ble ifølge forfatterne endret etter at de tok kontakt.

Vanskelig å sammenlikne
Det er neppe grunnlag for å hevde at antallet overdosedødsfall i Norge skiller seg spesielt ut i negativ retning, mener Waal. Siden rapporteringsgrunnlaget i de ulike landene er forskjellig, er det vanskelig å sammenlikne tallene. Likevel lages det slike sammenlikninger.

- Noe av det som gjør en sammenlikning vanskelig er den store forskjellen i hvilke rusmidler som brukes og hvordan de brukes. Morfin og andre sentralstimulerende stoffer er ikke så livsfarlig som heroin. I noen land inntas heroin gjennom røyking, mens i andre land, som i Norge, inntas stoffet gjennom sprøyter. Heroin i sprøyteform er den mest farlige når det gjelder overdosedødsfall, sier han.

Noe må gjøres
Waal mener uansett det er viktig å påpeke at det er altfor mange overdosedødsfall i Norge. Han mener innsatsen for å forhindre disse bør styrkes, men det forutsetter bedre innsikt i årsakene til dødsfallene.

- Det bør utføres flere obduksjoner enn det gjøres i dag ved mistenkelige dødsfall. Andelen obduksjoner særlig utenfor Oslo har gått ned fordi politidistriktene nå selv må betale. Datagrunnlaget fra Kripos bør kvalitetssikres av en medisinskfaglig rådgiver før rapportene fullføres. Når man vet hva som faktisk ligger bak dødsfallene kan man sette inn mer målrettede tiltak, og gjøre noe med problemet, sier Waal.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media