Krisepost reduserer ikke akuttinnleggelser

Det er vanskelig å påvise effekt av organisatoriske endringer i psykisk helsevern. En studie fra Buskerud viser at opprettelsen av en døgnbasert krisepost ved et distriktspsykiatrisk senter ikke førte til færre akuttinnleggelser ved psykiatrisk akuttavdeling. Det var ingen økt sykelighet blant dem som ble innlagt. I en annen studie, fra Telemark, var det ingen signifikant forskjell i antall akuttinnleggelser fra to områder med og uten psykiatrisk akutteam.

Begge studiene er publisert i siste nummer av Tidsskriftet.

Kommer an på øynene som ser
Atle Fretheim skriver på lederplass at selv om studiene ikke kunne vise at tiltakene virket, kan det godt hende de virker likevel.

– For det første er det alltid grunn til å være forsiktig med å trekke sikre konklusjoner basert på denne type studier, særlig på grunn av usikkerheten knyttet til om gruppene er sammenliknbare. For det andre er det her snakk om studier med relativt få pasienter, og dermed skal det store utslag til før eventuelle forskjeller blir statistisk signifikante. Så til tross for et godt stykke anvendt forskningsarbeid fra begge forskergruppene er vi omtrent like langt som vi var i utgangspunktet: Vi vet ikke om det å opprette akutteam eller kriseposter innvirker på antall innleggelser i psykiatriske akuttavdelinger, skriver han.

Les alle artiklene her:
Flere og bedre evalueringer i helsetjenesten
Krisepost ved distriktspsykiatrisk senter reduserer ikke akuttinnleggelser i sykehus
Kan psykiatrisk akutteam redusere bruk av akuttplasser ved sykehus?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media