- Stoffmisbrukere bør få hepatitt C-behandling

Det mener Øistein Kristensen og medarbeidere ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, mener andre helseproblemer hos stoffmisbrukerne bør prioriteres først.

Lovende behandling
Trolig er 25 000-30 000 smittet med kronisk viral hepatitt C (HCV) i Norge, mange uten å være klar over det. Sprøytenarkomane er særlig utsatt. Men alkohol- og stoffmisbruk har vært ansett som en absolutt kontraindikasjon for hepatitt C-behandling. Man har ment at disse pasientene ikke ville klare å gjennomføre behandlingen, blant annet på grunn av bivirkninger og antatte samarbeidsproblemer. Kristensen og kollegene ville likevel gjøre et forsøk. De har undersøkt gjennomførbarhet, effekt og bivirkninger av korttidsbehandling hos åtte LAR-pasienter med hepatitt C genotype 3, og presenterer funnene i en artikkel i Tidsskriftet.

Oppsøkt og hentet
– En ubehandlet kronisk HCV-infeksjon ender ikke sjelden i en alvorlig leversvikt med dødelig utgang. Nå er det utviklet en lovende behandling med peginterferon og ribavirin som kan gjøre pasientene virusfrie. Prognosen er særlig god dersom virusgenotypen er type 2 eller 3. Nye studier har vist lovende resultater ved kortere behandlingstid, det vil si kun 10-16 uker. Da er det dessuten lettere å holde motivasjonen oppe, sier Kristensen.

Åtte LAR-pasienter ble derfor behandlet med ukentlige injeksjoner peginterferon og ribavirin i 14 uker. Særlig den første måneden ble de fulgt tett av to sykepleiere som flittig benyttet mobil og SMS. Pasientene ble oppsøkt og hentet med bil dersom de ikke møtte.

Bivirkninger
Behandlingen kan ha noen ubehagelige bivirkninger. De fleste pasientene opplevde kvalme, dårlig matlyst eller smaksforstyrrelser, noen fikk feber dagen etter injeksjonen og en fikk håravfall mot slutten av behandlingen. Pasienten som trakk seg fra studien etter tre uker fikk en depressiv reaksjon. Pasientene i studien opplevde bivirkningene som mildere enn forventet. Ingen av pasientene fikk tilbakefall til opiater.

Virusfrie
– Samtlige sju pasienter som gjennomførte 14 ukers behandling var virusfrie allerede etter fire uker, én alt etter to uker, og var deretter virusfrie. En av pasientene ønsket ikke å avgi kontrollprøve ved studieslutt seks måneder etter avsluttet behandling, sier Kristensen.

Han mener resultatene tyder på at det ikke lenger er grunn til å ekskludere LAR-pasienter fra tilbud om livsviktig kombinert HCV-behandling.
– Vi antar at suksessen i vår studie bunner i tett oppfølging under behandlingen, og spesielt de fire første ukene er viktige, sier han.

Han anslår at dersom man kunne behandle 1 000 LAR-pasienter, vil man kunne forebygge 200-300 nye tilfeller av cirrhose og 8-10 tilfeller av levercancer.

– Ikke det største problemet
Avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, er ikke helt enig.

– Stoffmisbrukere har mange helseproblemer. Hepatitt C kan være et av de minste, og fordeler og ulemper med antiviral behandling må vurderes nøye, skriver han på lederplass i Tidsskriftet.

Heller tannlegen?
Han understreker at nesten alle tidligere og nåværende injiserende stoffmisbrukere har hepatitt C-viruset i kroppen, men at de fleste dør med viruset en velfungerende lever, ikke av viruset og en ødelagt lever. Men noen vil ha nytte og behov for behandling, og det blir opp til fastlegen og pasienten selv å avgjøre.

– Hepatitt C er for de fleste antakelig et av de minste problemene de sliter med. I tillegg til selve avhengigheten av heroin kan de være plaget med feilernæring, tannråte, skader etter ulykker, frost og vold, dype venetromboser, blodbårne infeksjoner med hiv, hudinfeksjoner og en rekke andre infeksjoner. Kanskje sykepleierne som leter dem opp for å bringe dem inn til en ny injeksjon av interferon heller skulle kjøre dem til tannlegen, spør Aavitsland.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media