Tøft å være LAR-barn

Verst går det for barn av mødre som i tillegg til metadon eller buprenorfin (Subutex) bruker andre psykotrofe stoffer, såkalt sidemisbruk.

Kvinner som er heroinmisbrukere har sjelden og uregelmessig menstruasjon og eggløsning. En av konsekvensene av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er regelmessig menstruasjon, og dermed er det lettere å bli gravid. De siste ti årene er det født ca. 150 barn av kvinner under legemiddelassistert rehabilitering. Med de nye retningslinjene for LAR, som blir gjort gjeldende i løpet av 2009, vil flere kvinner få behandling og dermed vil flere kunne bli gravide. Man regner med at det årlig vil bli født ca. 20 barn av kvinner under LAR-behandling.

I løpet av en sjuårsperiode ble det født 15 barn av i alt ti kvinner under LAR-behandling ved Haukeland universitetssykehus. I en artikkel i Tidsskriftet gir forfatterne en oversikt over hvordan det gikk med disse barna.

Nyfødt med abstinens
Alle ble rutinemessig innlagt ved Barneklinikken etter fødselen, og etter utskrivning fra sykehuset ble de fulgt av barnenevrolog. To av dem ble rammet av plutselig, uventet spedbarnsdød, mens de 13 andre ble fulgt i gjennomsnitt 30 måneder (2,5 år) etter fødselen. Mødrene ble behandlet med enten metadon eller buprenorfin under svangerskapet. Av de 11 barna som ble eksponert for metadon i mors liv, utviklet samtlige abstinens etter fødselen.

Av de fire som ble eksponert for buprenorfin utviklet tre av dem abstinens. En av mødrene seponerte midlet halvveis i svangerskapet, og hennes barn ble derfor født uten abstinens. To tredeler av de 13 barna trengte medikamentell behandling for abstinenssymptomer. Neonatal abstinens-syndrom kan være livstruende uten behandling. Tilstanden fører til søvnforstyrrelser, irritabilitet, respirasjonsproblemer, ernæringsproblemer, oppkast og diaré.

Urovekkende sidemisbruk
I tillegg til metadon eller buprenorfin ble halvparten av barna også eksponert for sidemisbruk.

– Det var et urovekkende funn at sidemisbruk ble avdekket hos mer enn 50% av mødrene. Når man er under LAR-behandling skal man ikke bruke andre rusmidler eller medikamenter, men åtte av barna ble eksponert for slik sidemisbruk, sier en av forfatterne, Liv Marie Lægreid.

Utviklingsforstyrrelser og fosterhjem
I løpet av oppfølgingsperioden hadde fem av de 13 barna forsinket psykomotorisk utvikling og to hadde symptomer på hyperkinetisk adferdsforstyrrelse.

– Men det er viktig å få frem av halvparten av barna, så langt, hadde normal psykomotorisk utvikling, sier Lægreid.

Til tross for omfattende rehabiliteringstiltak ble fem barn plassert i fosterhjem.

– Mange mødre i LAR har levd et strevsomt liv. Selv om de får optimal støtte og tilrettelegging kan hverdagen for noen bli alt for krevende, sier Lægreid.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media