Stor gjentakelse av selvpåførte forgiftninger

I studien, som blir publisert i British Journal of Psychiatry, ble alle forgiftninger som ble behandlet i sykehus og prehospitalt i løpet av ett år prospektivt registrert. Dette ble gjort som en del av en større kartlegging av disse pasientene i Oslo etter mønster fra en tilsvarende studie i 1980. Ved å bruke «overlevelsesstatistikk» beregnet forskerne ettårsrepetisjonsrate for alle typer selvpåførte forgiftninger og identifiserte prediktorer for gjentakelse.

Hele 30 % repeterte forgiftningsepisoden i løpet av ett år, og størst sannsynlighet for repetisjon ble funnet hos dem som forgiftet seg med sedativer eller opioider, var 30 - 49 år gamle, var permanent utenfor arbeidslivet, med tidligere suicidalforsøk eller tidligere psykiatrisk behandling.

Les hele saken:
Stor gjentakelse av selvpåførte forgiftninger

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media