Legemangel rammer fattige

Det mener organisasjonen Changemaker. I en artikkel i siste nummer av Tidsskriftet understreker de at Norges behov for flere helsearbeidere må løses uten å hente arbeidskraft fra andre land.

Rekrutteres fra fattige land

Privilegerte nordmenn har én lege per 319 innbyggere, mens i Malawi må 50 000 mennesker dele én lege. Ifølge Verdens helseorganisasjon mangler det trolig rundt 4,3 millioner helsearbeidere på verdensbasis. Også i Norge er det mangel på helsearbeidere, en mangel som vil øke i takt med at andelen eldre øker. For å dekke denne mangelen rekrutteres leger og sykepleiere fra andre land. Det samme gjøres i andre europeiske land, og rekrutteringen skjer gjerne fra fattige land. Dette mener Changemaker blir feil.

– Uetisk

– Å tro at man skal løse helsepersonellkrisen ved aktivt å rekruttere helsepersonell fra andre land, virker lite gjennomtenkt. Et menneske i den fattige delen av verden har også rett på helsetjenester, og når situasjonen allerede er så skjev som den er, er det uetisk å ta de få helseressursene pasienter i fattige land har. Det vil bidra til å gjøre gapet mellom rike land i nord og fattige land i sør enda større, mener Changemaker.

Retningslinjer og kompensasjon

Ifølge organisasjonen finnes det ikke noe regelverk for rekruttering av helsepersonell per i dag. De mener det bør innføres juridisk bindende retningslinjer som forbyr denne typen praksis. Retningslinjene bør utarbeides slik at situasjonen ikke blir som i Storbritannia, der det kun er den offentlige sektoren som holder seg til dem, mens private aktører fortsetter aktiv rekruttering fra utviklingsland. Når den offentlige sektoren i sin tur henter helsepersonell rekruttert fra slike land gjennom den private sektoren, har retningslinjene liten hensikt.

I tillegg til et forbud mot aktiv rekruttering som både omfatter den offentlige og den private sektor, mener Changemaker det bør utarbeides en kompensasjonsordning for å dekke tapene fattige land lider når rike land bruker deres utdannede arbeidskraft.

– En mulig modell kan være å dele skattene - eller en tilsvarende sum - mellom landene. Slik vil det landet som bruker helsearbeideren, være det som betaler. Kompensasjon handler ikke om bistand, men å betale for seg, mener de.

Tiltak i Norge

Organisasjonen mener det også er mulig å bidra her hjemme, ved å øke antallet helsepersonell ved å utvide stillingsbrøker, bedre lønnsvilkårene for sykepleiere og hjelpepleiere og øke kapasiteten på medisinstudiet.

Internasjonal enighet

Changemaker er ikke de eneste som mener det er alvorlig å tappe de fattige landene for leger og sykepleiere.
– Migrasjonen av leger, sykepleiere og annet helsepersonell fra fattige til rike land er et etisk og politisk problem. At enkelte rike land gjør seg avhengig av innvandring av helsepersonell fra fattige land, er beslektet med kriminalitet, mener redaksjonen i The Lancet. Lederen i den britiske legeforeningen kaller det plyndring. Det finnes ingen grunner til å være uenig, skrev medisinsk redaktør Petter Gjersvik i Tidsskriftet på lederplass i 2005.

Les også:

Verden mangler leger. Tidsskriftet – nett 7.4. 2006

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media