Musikkfestivaler bedre enn sitt rykte

Små og ukompliserte sårskader, en del allergi og noen infeksjoner. Det utgjorde ifølge Holgeir Skjeie og hans kolleger overvekten av skade- og sykdomsbildet i løpet av tre Quartfestivaler. De har registrert all kontakt mellom pasienter og helsepersonell på festivalområdet i 2004-2006 for å vurdere skadeomfang og beredskapsbehov, og funnene presenteres i en artikkel i Tidsskriftets sommernummer.

Ingen dødsfall, lite rus

I denne perioden var det 208 000 festivaldeltakere. Ingen døde, ingen fikk hjerte- eller pustestans og ingen fikk alvorlige penetrerende skader. 33 pasientkontakter var rusrelatert, 24 av disse alkoholrelatert.


– Undersøkelser bekrefter at rusproblemer er et mindre medisinsk problem på festivalområder enn hva man kan få inntrykk av gjennom medieoppslag. Dette gjelder også andre nordiske rockefestivaler, sier Skjeie.

Lite vold

Heller ikke vold er noe stort problem, i motsetning til hva mange tror.

– Vi registrerte 18 skader på festivalområdet forårsaket av forsettlig vold i løpet av tre festivaluker. Med 13 000 deltakere per dag, høy stemning, trengsel og alkoholservering mener vi at dette er et lavt tall, sier Skjeie.

Sceneklem

En mer utbredt skade ved musikkfestivaler er sceneklem, som er en festivalspesifikk diagnose. 146 pasienter, derav 23 bevisstløse, var utsatt for sceneklem under Quartfestivalen disse tre årene. Sceneklem kjennetegnes av dyspné, ribbeinssmerter, eventuelt i kombinasjon med lette angstsymptomer og hyperventilasjon, bevisstløshet og lett dehydrering.


– Sceneklemskader var den viktigste diagnosen under hovedkonsertene. Det kan virke dramatisk når bevisstløse ungdommer blir dratt over barrikadene foran scenen og brakt på båre inn på sanitetsområdet. Alle slike pasienter skal ha lege- eller sykepleiertilsyn. Etter våre rutiner skal de alle ha vann, kjeks, druesukker og varme tepper og skal være under kontinuerlig tilsyn fra hjelpepersonell, sier Skjeie.

Savner retningslinjer

Sanitetsberedskapen under Quartfestivalen disse tre årene ble dekket av én allmennlege, én fysioterapeut, to legevaktsykepleiere og fire hjelpepersonell. De aller fleste pasientene kunne ferdigbehandles med den oppsatte sanitetsberedskapen, og Skjeie og kollegene mener det tyder på at beredskapen er god nok. Men de savner norske retningslinjer eller anbefalinger for denne typen medisinsk virksomhet.

Les hele artikkelen:
Sanitetstjeneste og pasientkontakter ved Quartfestivalen

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media