Greit å amme etter anestesi

De fleste kvinner får smertestillende legemidler under fødselen. Mange gjennomgår dessuten anestesi i forbindelse med keisersnitt eller utskrapning etterpå. Også i ammeperioden kan det være nødvendig å gi anestesi i forbindelse med operative inngrep eller invasive prosedyrer.

Lave doser

De aller fleste anestesimidler går over i morsmelken i større eller mindre grad, men barn som dier får i seg svært lave doser via morsmelken, skriver Hassan Z. Khiabani og Olav Spigset i en artikkel i Tidsskriftet nr. 6/2008. Melk-plasma-ratio (M/P-ratio) forteller noe om hvor mye legemiddel som går over i melken. Relativ dose er den dosen barnet får i seg per kilo kroppsvekt sett i forhold til morens dose per kilo kroppsvekt. Legemiddel anses som trygt å bruke hvis den relative dosen er under 10 %. Det er imidlertid noe avhengig av hvor lenge mor får legemidlet, siden nyfødte har umoden lever- og nyrefunksjon og derfor kan blir påvirket av doser som er så små at de tilsynelatende er ufarlige.

Kort halveringstid

Forfatterne presenterer i artikkelen en oversikt over aktuelle anestesimidler og i hvilken grad disse går over i morsmelk. Når det gjelder benzodiazepiner har mange av disse lang halveringstid, og forfatterne mener det derfor er minst risikabelt å bruke benzodiazepiner med kort halveringstid, f.eks. midazolam. Oksazepam er et bedre alternativ enn diazepam ved gjentatt dosering, på grunn av kortere halveringstid, men dersom dette skal brukes over flere dager bør barnet observeres med tanke på ugunstige effekter.

Heller morfin enn petidin

Når det gjelder opioider har tidligere funn vist at morfin generelt bør foretrekkes fremfor andre opioider fordi det er mangelfulle data for de andre midlene. Dessuten gir noen av midlene, ikke minst petidin, større påvirkning på barnet enn det morfin gir. Men ved gjentatt bruk av morfin bør man være forsiktig med amming.

Svært små mengder

Fentanyl og alfentanil går over i morsmelk i svært liten grad, selv om visse data tyder på at konsentrasjonene vil være noe høyere for alfentanil. Det er påvist propofol i morsmelk hos kvinner som har fått anestesi i forbindelse med keisersnitt, men også her har nivåene vært svært lave.
Verken tiopental eller inhalasjonsanestetika er problematisk i forhold til amming. Det er ikke kjent hvorvidt muskelrelaksantia går over i morsmelk, men dette er lite sannsynlig, mener forfatterne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media