Palliasjon i primærhelsetjenesten

Studien er basert på intervjuer av pårørende til avdøde pasienter. Erfaringene ble delt i tre kategorier. Den første omhandlet fagmiljøets mestring. Fastlegens kunnskap og vilje til å søke eksperthjelp, atferd overfor pasient og pårørende samt kommunikasjonsevner var viktig. Personlig kontakt og hjemmebesøk og å ha en definert kontaktmulighet utenom arbeidstid ble høyt verdsatt. Den andre kategorien gjaldt tverrfaglig samarbeid. Man savnet en klar fordeling av ansvaret og en koordinator, og mangel på lojalitet mellom fagpersoner bidro til usikkerhet. Den tredje kategorien dreide seg om pårørendes rolle. Mange følte seg presset til å fungere som fagpersoner istedenfor å være pårørende, av forfatterne kalt «profesjonalisering». Dette opplevdes som en stor belastning.

Les hele saken:
Palliasjon i primærhelsetjenesten

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media