Behandling av katarakt – en suksesshistorie

Aldersbetinget katarakt kan forringe livskvaliteten i betydelig grad. Utviklingen innen kataraktbehandling er en av den moderne medisins suksesshistorier.
- Nye operasjonsmetoder, polikliniske operasjoner, lav risiko for komplikasjoner og statlig prioritering av slike inngrep har vært viktige grunner til en betydelig økning i antall kataraktoperasjoner de siste 20 årene og dermed redusert ventetid, sier Henry Aasved i en kronikk i siste nummer av Tidsskriftet.

Ventetid

Antall operasjoner har økt fra knapt 3400 i 1983 til nesten 45000 i 2003. Antall pasienter på venteliste økte også kraftig i en periode - fra 4300 i 1986 til 16 846 pasienter i 1998. Siden har det sunket til under 2500 de to siste årene. Den gjennomsnittlige ventetiden var i 1999 11 måneder, men er nå knapt to måneder.

- Aasveds tall for utviklingen av ventetider og kataraktoperasjoner er oppsiktsvekkende, sier Grete Botten i en lederartikkel i samme nummer. Hun påpeker også at datagrunnlaget som Aasved bygger på, ikke er spesifisert i artikkelen.

Nye operasjonsteknikker i form av fakoemulsifikasjon og innlegging av kunstige linser innebærer store forbedringer for pasientene, sier Aasved. Det innebærer blant annet at pasientene slipper å bruke stærbriller, og mange kan klare seg uten briller for lang avstand ett operasjon.

Operasjoner i fritiden

I 1998, når antall pasienter på venteliste var på det høyeste, utga Statens helsetilsyn en rapport om katarakt med flere målsettinger. I dag er de fleste av disse målsettingene oppfylt, bortsett fra en målsetting om i utstrakt grad å gi anledning ved offentlige øyeavdelinger til å utføre operasjoner i personellets fritid. Aasved mener at det her fortsatt er en ressurs som kan utnyttes. Botten er mindre sikker.

- Om dette er god og nødvendig strategi i 2007, er høyst usikkert. Det er ingen dokumentasjon på at kvaliteten på behandlingen er forskjellig i privat og offentlig sektor. Hvorvidt dagens fordeling av operasjoner på privat og offentlig helsetjeneste er en optimal samfunnsøkonomisk fordeling, er også usikkert, sier hun.

Aasved konkluderer at selv om tilbudet er betydelig bedre og ventetiden er sterkt redusert, må denne pasientgruppen fortsatt gis høy prioritet slik at operasjonskapasiteten kan opprettholdes omtrent på nåværende nivå.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media