Fra sentralstyrets møte 7.12. 2007

Artikkel

Starter arbeidet med å rekruttere ny generalsekretær

Generalsekretær Terje Vigen skal fratre sin stilling i april 2009. I den forbindelse har sentralstyret oppnevnt en arbeidsgruppe som i januar legger frem en skisse til opplegg og tidsplan for hele rekrutterings- og tilsettingsprosessen. Arbeidsgruppen består av president Torunn Janbu (leder) og sentralstyremedlemmene Hege Gjessing, Marte Walstad og Bård Lilleeng. I tillegg deltar avdelingsdirektør Jorunn Fryjordet og leder for personalforeningen Hanne Gillebo-Blom, som ansatterepresentanter. Seniorrådgiver i stab, Odvar Brænden, er sekretær for gruppen.

Endringer i råd og utvalg

Sentralstyret har godkjent nye representanter til følgende råd og utvalg:

Likestillingsutvalget

Catarina Falck, Tom Sundar, Torstein S. Johnsen, Hanne Undlien, Maria Vatne og Egil Bjørløw er oppnevnt som medlemmer av likestillingsutvalget for perioden 1.1. 2008 – 31.12. 2009. Utvalget konstituerer seg selv.

Rettshjelpsutvalget

Anne Kristin Møller Fell er nytt medlem av rettshjelpsutvalget for perioden frem til 31.12. 2010.

Spesialitetsrådet

Hege Gjessing er oppnevnt som ny Ylf representant og Fredrik Nomme som ny Ylf vararepresentant i spesialitetsrådet.

Nasjonalt råd for spesialistutdanningen av eger og legefordeling

Hege Gjessing er oppnevnt som ny representant og Fredrik Nomme som ny vararepresentant.

Legeforeningens helse- og omsorgsutvalg

Øystein Melbø Christiansen, leder, Jørn R. Nissen-Meyer, Pernille Nylehn, Anne Bente Spenning og Finn Nilsson (varamedlem).

Tidsskriftets redaksjonskomité

Annetine Staff og Are Brean er oppnevnt som nye medlemmer av Tidsskriftets redaksjonskomité. Guri Rørtveit er oppnevnt som ny leder.

Akademikerne kommune

Jon Ole Whist er oppnevnt som Legeforeningens representant i Akademikerne kommune med Anne Kjersti Befring som vararepresentant fra 1.1. 2008 og for resten av Akademikernes rådsperiode frem til 23.10. 2008.

Lokalsykehusfunksjonen i psykiatri

Sentralstyret nedsatte i februar 2007 en arbeidsgruppe for å utrede lokalsykehusfunksjonen i psykiatri når det gjelder kompetanse, kvalitet og bemanning som norm for lokalsykehusfunksjonen. Arbeidsgruppens rapport sendes på høring i januar 2008 og ferdigstilles i mars 2008.

Spesialistutdanning i avtalepraksis

Sentralstyret har drøftet et forslag til modell for økonomiske og administrative forhold knyttet til utdanning i avtalepraksis. Forslaget er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet.

Punktprogram om forskning

Legeforeningen vedtok på landsstyremøtene i 2006 og 2007 punktprogram for satsing på forskning. Handlingsplanene var basert på forskningsrapportene Vind i seilene for medisinsk forskning som omhandler forskerens kår, og forskningsrapporten Mot en ny vår for medisinsk forskning som omhandler forskningens kår. Sentralstyret ga tilslutning til en prosjektplan for arbeidet med handlingsplanen som skal realiseres innen mai 2009. Det ble bevilget kr 250 000 til et forskningsseminar som har som formål å realisere Legeforeningens handlingsplan for forskning.

Forskningspolitisk dokument

Sentralstyret har gitt tilslutning til Legeforeningens forskningspolitiske dokument. Dokumentet skal danne innledningen til de to forskningsrapportene Vind i seilene for medisinsk forskning og Mot en ny vår for medisinsk forskning?

Se www.legeforeningen.no/?id=56712

Godkjenning som lege i Norge

En arbeidsgruppe nedsatt av sentralstyret har kommet med forslag til hvordan systemet for å oppnå godkjenning som lege i Norge bør være. Rapporten inneholder bl.a. forslag til konkrete endringer i systemet for student- og turnuslisens. Rapporten sendes på høring til organisasjonsleddene med svarfrist 29.2. 2008.

Ny veileder

En arbeidsgruppe nedsatt av Legeforeningen har i nært samarbeid med Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo utarbeidet veilederen Nasjonal veileder for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende. Seksjon for medisinsk etikk hadde i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å lage en nasjonal veileder om temaet, utgitt av Sosial- og helsedirektoratet.

Anbefalte artikler