Fra sentralstyrets møte 15.11. 2007

Artikkel

Legeforeningen og ledelse

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra yrkesforeningene, Norsk medisinstudentforening, representanter for de fagmedisinske foreninger og sekretariatet vil få i oppgave å utarbeide et forslag til Legeforeningens fremtidige plattform for ledelse i sykehus og i kommunehelsetjenesten.

Kvalitetsforbedringsfond III

GeneralsekretærTerje Vigen er oppnevnt som leder av Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus i perioden 1.1. 2008 – 31.12. 2011. Øvrige medlemmer er Legeforeningens president Torunn Janbu og Sverre Landaas.

Ekspertgruppe for overvåkning av polio i Norge

Basert på forslag fra Norsk forening for infeksjonsmedisin vil Legeforeningens president oppnevne nytt medlem til ekspertgruppen AFP (Acute Flaccid Paralysis).

Skal utrede ny spesialitet i akuttmedisin

Per Meinich er oppnevnt som Legeforeningens representant i en prosjektgruppe for å utrede en eventuell ny spesialitet i akuttmedisin i regi av Helse Nord RHF.

Utdanningsfond III

Fredrik Nomme er oppnevnt som medlem av fondsutvalget for Utdanningsfond III for resten av perioden frem til 31.12. 2008 med Kjersti Baksaas-Aasen som vararepresentant. Oppnevningen gjelder fra 15.11. 2007.

Oppnevning av legatstyrer

Samtlige medlemmer i sentralstyret er valgt som styremedlemmer i stiftelsene Caroline Musæus Aarsvolds fond, Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt, Johan Selmer Kvanes Legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke og Legeforeningens legat for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød. Oppnevningene gjelder perioden 15.11. 2007 – 31.8. 2009.

Dirigenter ved landsstyremøtet 2008

Sentralstyret innstiller overfor landsstyret at Wenche Frogn Sellæg og Bjørn Martin Aasen velges som dirigenter ved landsstyremøtet i 2008.

Akademikerpris

Kjersti Baksaas-Aasen er oppnevnt som Legeforeningens representant i et utvalg i Akademikerne som skal utarbeide statutter og fremtidig finansiering av Akademikerprisen.

Skal kartlegge bruk av midlertidige stillinger

Sentralstyret har vedtatt å opprette en prosjektgruppe for å kartlegge hvordan stillingsstruktur er regulert i direktiver, lovgivning og sentrale avtaler, med sikte på å utarbeide ordninger som ivaretar leger i spesialisering, og hensynet til spesialiseringen av leger. Legeforeningen antar at ca. 90 – 95 % av alle stillinger for leger i spesialisering er midlertidige, og at ca. 40 – 45 % av disse er vikariater. Foreningen ser tendenser til en utvikling hvor foretakene ytterligere utvider bruken av midlertidig tilsetting, i strid med den enighet partene tidligere har hatt på dette området.

Prosjektgruppen vil bestå av representanter fra Legeforeningens sekretariat. Resultatet av arbeidet skal publiseres i en rapport. Det vil bli nedsatt et referansepanel bestående av presidenten samt lederne av Overlegeforeningen og Yngre legers forening.

Pasientjournaler utenfor helsetjenesten

Sentralstyret har vedtatt et policynotat om tilgang til pasientjournaler utenfor helsetjenesten. Bakgrunnen for arbeidet er at helseopplysninger i stadig større grad blir etterspurt av både offentlige og private virksomheter og aktører.

Ruspolitisk utvalg er nedlagt

Sentralstyret har vedtatt å legge ned ruspolitisk utvalg fra 31.12. 2007 etter forslag fra utvalget og spesialforeningen Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin. Utvalgets oppgaver overtas av spesialforeningen. Legeforeningen vil bidra til å styrke spesialforeningen slik at denne kan videreføre utvalgets arbeid og Legeforeningens engasjement innenfor fagutvikling og kompetanseheving for fagfeltet rusmedisin. Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin støttes med økonomiske midler i 2008 tilsvarende den økonomiske rammen som utvalget har hatt. Det vil bli utformet forslag til et nærmere definert mandat for en arbeidsgruppe som skal arbeide med et alkoholpolitisk strateginotat.

Mer til lokalforeningene

Landsstyret vedtok ved behandlingen av Legeforeningens budsjett for 2008 å fordele 11 millioner kroner til lokalforeningene i budsjettåret 2008. 1,55 millioner kroner ble vedtatt fordelt til foreninger med spesielt kostnadskrevende drift, etter søknad. Ekstratilskuddet er fordelt på 11 lokalavdelinger.

Anbefalte artikler